Aktuellt

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Medel att söka för forskning om skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-12-05

Snytbaggeforskare drar till Irland

Postdoktorstjänst för Frauke Fedderwitz
Läs mer >>>

:: 2018-11-15

Gnagavskräckare – revisited

Ny studie utvärderar gamla och nya data
Läs mer >>>

:: 2018-11-08

Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet
Läs mer >>>

:: 2018-10-30

Bättre skydd för barrotsplantor – arbete pågår

Läs mer >>>

:: 2018-10-26

SE-plantor mer resistenta mot snytbaggeangrepp

Läs mer >>>

:: 2018-10-15

Slutrapport från tester av plantskydd i Asa anlagda 2015

Läs rapporten >>>

:: 2018-09-18

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för Merit Forest WG

Behandlade plantor får planteras t. o. m. 2018-12-19
Läs mer >>>
Se beslutsdokument >>>

:: 2018-09-13

Plantans Dagar 14-15 nov i Landskrona

Läs mer >>>

:: 2018-08-22

Prins Carl Philip får höra om snytbaggeforskning och kemikaliefri återbeskogning

Besök vid Lugnets Plantskola den 5 september
Läs mer >>>

:: 2018-06-05

Ny information om kommande förbud av imidakloprid

Läs här >>>

:: 2018-05-23

Är plantor snytbaggens favoritföda?

Ny SLU-studie avslöjar födopreferenserna
Läs mer >>>

:: 2018-05-07

Ny statistik från Skogsstyrelsen: de icke-kemiska plantskydden har klart gått om insekticiderna

Se rapporten (sid 5-6) >>>

:: 2018-05-07

Användningen av imidakloprid (verksam substans i Merit Forest WG) kommer att förbjudas

Läs mer >>>

:: 2018-03-26

Snytbaggeforskning lyfts fram i SLU-utvärdering

Läs mer >>>

:: 2018-03-14

Skogsskador 2017

Nya skogsskaderapporter från Skogsstyrelsen
Läs mer >>>

:: 2018-03-13

Mindre kemikalier i skogen

Aktuell statistik från Svenska FSC
Läs mer >>>

:: 2018-03-12

Snytbaggar visade upp sig på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala

Läs mer >>> Se film >>>

:: 2018-03-12

Olika markberednings-metoders effekter på skador av snytbagge jämförda i ny studie

Läs mer >>>

:: 2018-03-06

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Forskningsprojekt får anslag av Skogssällskapet
Läs mer >>>

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Rapporter

Preliminära rapporter

Inventering av snytbaggeskador i Norrland. Preliminär sammanställning av resultat från sex års inventeringar 2006 - 2011

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige. Analys av 5 års inventeringar. Uppdrag Skogsstyrelsen

Slutrapporter

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2015

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2013 - slutrapport

Eriksson, S., Karlsson, A.-B. & Wallertz, K. 2016. Pilotstudie för att kartlägga förekomsten av bastborreskador på granplantor 2015. SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Rapport 13: 1-10.

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2012 - slutrapport

Praktiska planteringar med snytbaggeskyddet Conniflex – summering av erfarenheter från sju års uppföljningar i fält

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar,
anlagt våren 2011 - slutrapport

Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010. Slutrapport

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar,
anlagt våren 2010 - slutrapport

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2009 - slutrapport

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2011. Uppdrag Skogsstyrelsen

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2008 – slutrapport

Markberedningsmetoders effekt på snytbaggeskador

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2010. Uppdrag Skogsstyrelsen

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2007 – slutrapport

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2009. Uppdrag Skogsstyrelsen

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige - extra inventering juni 2009

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2006 – slutrapport

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2008. Uppdrag Skogsstyrelsen

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2007. Uppdrag Skogsstyrelsen

Storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för cypermetrin, imidakloprid, lambda-cyhalotrin och Conniflex

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2005 – slutrapport

Asa-mockan

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för permetrin, cypermetrin, imidakloprid och Conniflex (pdf)

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2004 -slutrapport (pdf)

Storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge - preliminära resultat efter ett år (pdf)

Insekticiders varaktighet på plantor - Slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 2003 - slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 2002 - slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 2001 - slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 2000
- slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 1999 - slutrapport (pdf)

Effekt av plantskydd, planttyp och markberedningsmetod för att minska snytbaggeskador - uppdrag åt Sveaskog förvaltning AB, verksamhet skogsbruk (pdf)

Effekt av cypermetrin och permetrin på snytbaggeskador hos
granplantor (pdf)

Praktisk studie av kemiska och mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador - uppdrag åt Sveaskog. Slutrapport (pdf)

Åtgärder mot snytbaggen (2006, nedan)

Åtgärder mot snytbaggen