Aktuellt

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Medel att söka för forskning om skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-12-05

Snytbaggeforskare drar till Irland

Postdoktorstjänst för Frauke Fedderwitz
Läs mer >>>

:: 2018-11-15

Gnagavskräckare – revisited

Ny studie utvärderar gamla och nya data
Läs mer >>>

:: 2018-11-08

Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet
Läs mer >>>

:: 2018-10-30

Bättre skydd för barrotsplantor – arbete pågår

Läs mer >>>

:: 2018-10-26

SE-plantor mer resistenta mot snytbaggeangrepp

Läs mer >>>

:: 2018-10-15

Slutrapport från tester av plantskydd i Asa anlagda 2015

Läs rapporten >>>

:: 2018-09-18

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för Merit Forest WG

Behandlade plantor får planteras t. o. m. 2018-12-19
Läs mer >>>
Se beslutsdokument >>>

:: 2018-09-13

Plantans Dagar 14-15 nov i Landskrona

Läs mer >>>

:: 2018-08-22

Prins Carl Philip får höra om snytbaggeforskning och kemikaliefri återbeskogning

Besök vid Lugnets Plantskola den 5 september
Läs mer >>>

:: 2018-06-05

Ny information om kommande förbud av imidakloprid

Läs här >>>

:: 2018-05-23

Är plantor snytbaggens favoritföda?

Ny SLU-studie avslöjar födopreferenserna
Läs mer >>>

:: 2018-05-07

Ny statistik från Skogsstyrelsen: de icke-kemiska plantskydden har klart gått om insekticiderna

Se rapporten (sid 5-6) >>>

:: 2018-05-07

Användningen av imidakloprid (verksam substans i Merit Forest WG) kommer att förbjudas

Läs mer >>>

:: 2018-03-26

Snytbaggeforskning lyfts fram i SLU-utvärdering

Läs mer >>>

:: 2018-03-14

Skogsskador 2017

Nya skogsskaderapporter från Skogsstyrelsen
Läs mer >>>

:: 2018-03-13

Mindre kemikalier i skogen

Aktuell statistik från Svenska FSC
Läs mer >>>

:: 2018-03-12

Snytbaggar visade upp sig på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala

Läs mer >>> Se film >>>

:: 2018-03-12

Olika markberednings-metoders effekter på skador av snytbagge jämförda i ny studie

Läs mer >>>

:: 2018-03-06

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Forskningsprojekt får anslag av Skogssällskapet
Läs mer >>>

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Vaxskydd (Ekovax, Bugstop)

Att skydda plantans stam med ett lager paraffinvax har testats sedan mitten av 1990-talet. Vax ger en relativt god skyddseffekt mot snytbagge under åtminstone det första året i fält. Tidiga formuleringar av vaxet tenderade att tidigt spricka sönder men vaxproducenten Norsk Wax har kontinuerligt utvecklat nya varianter med lägre sprickbenägenhet för att ge ett förbättrat skydd även under det andra året.

I de första försöken med vax användes formuleringar som gav upphov till skador i kambiet. Det vax som används idag har en inblandning av vitt färgämne och inga liknande behandlingsskador har registrerats med de nya vaxerna.

För täckrotsplantor

Vid Bergviks plantskola i Sjögränd installerades i mitten av 1990-talet en första anläggning för produktionsmässig massapplicering av vaxade täckrotsplantor. Flytande vax sprutades på den nedre delen av plantan i samband med upptagning och packning. Denna behandlingslinje lades ned 2014.

Under 2012 byggdes en ny behandlingslinje för applicering av vax på täckrotsplantor upp i Holmen Skogs plantskola i Friggesund. Under 2015 behandlades ca 5 miljoner granplantor i denna anläggning.

Institutionen för ekologi, SLU, har sedan mitten av 1990-talet utvärderat vaxbehandlade plantor i ett flertal fält- och labförsök. Resultat från ett av de senaste fälttesterna kan laddas ner här. Vaxbehandlade plantor har även ingått i många av testerna vid Asa försökspark. Äldre fälttester finns redovisade i en lång rad rapporter (se publikationslistan).

För plugg- och barrotsplantor

Massapplicering av vax är idag endast möjlig att utföra för täckrotsplantor. Mindre partier av barrotsplantor kan dock behandlas manuellt genom doppning.

Som ett första led i övergången till mekaniska plantskydd tog Södra under vintern 2012 i bruk en ny anläggning för applicering av ett mekaniskt vaxskydd på barrotsplantor och PluggPlusEtt-plantor. Detta utvecklingsarbete gjordes tillsammans med Ramlösa Plantskola och Sundins Skogsplantor. Även fler barrotsplantskolor i södra Sverige har idag tillgång till utrustning för manuell vaxbehandling. En betydande del av de vaxade plantorna behandlas idag i Estland, Lettland och Tyskland.

Under 2015 levererades totalt inom landet ca 10 miljoner vaxbehandlade barrots- och PluggPlusEtt-plantor.

Läs pressmeddelande Södra juli 2012
Läs pressmeddelande Sundins skogsplantor sept 2012

Tillverkare:
Norsk Wax as.
Sjøparken, Larvik
N-3290 Stavern, Norway
Tel. +47 33 11 65 68
Mob. +47 90 53 00 04
(Tel. +47 35 57 33 00)
E-post: jmp@norsk-wax.no
Hemsida: www.kvaae.no/

Vaxbehandlad täckrotsplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Vaxbehandlad täckrotsplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Vaxbehandlad barrotsplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU
Vaxbehandlad barrotsplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU