Aktuellt

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Medel att söka för forskning om skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-12-05

Snytbaggeforskare drar till Irland

Postdoktorstjänst för Frauke Fedderwitz
Läs mer >>>

:: 2018-11-15

Gnagavskräckare – revisited

Ny studie utvärderar gamla och nya data
Läs mer >>>

:: 2018-11-08

Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet
Läs mer >>>

:: 2018-10-30

Bättre skydd för barrotsplantor – arbete pågår

Läs mer >>>

:: 2018-10-26

SE-plantor mer resistenta mot snytbaggeangrepp

Läs mer >>>

:: 2018-10-15

Slutrapport från tester av plantskydd i Asa anlagda 2015

Läs rapporten >>>

:: 2018-09-18

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för Merit Forest WG

Behandlade plantor får planteras t. o. m. 2018-12-19
Läs mer >>>
Se beslutsdokument >>>

:: 2018-09-13

Plantans Dagar 14-15 nov i Landskrona

Läs mer >>>

:: 2018-08-22

Prins Carl Philip får höra om snytbaggeforskning och kemikaliefri återbeskogning

Besök vid Lugnets Plantskola den 5 september
Läs mer >>>

:: 2018-06-05

Ny information om kommande förbud av imidakloprid

Läs här >>>

:: 2018-05-23

Är plantor snytbaggens favoritföda?

Ny SLU-studie avslöjar födopreferenserna
Läs mer >>>

:: 2018-05-07

Ny statistik från Skogsstyrelsen: de icke-kemiska plantskydden har klart gått om insekticiderna

Se rapporten (sid 5-6) >>>

:: 2018-05-07

Användningen av imidakloprid (verksam substans i Merit Forest WG) kommer att förbjudas

Läs mer >>>

:: 2018-03-26

Snytbaggeforskning lyfts fram i SLU-utvärdering

Läs mer >>>

:: 2018-03-14

Skogsskador 2017

Nya skogsskaderapporter från Skogsstyrelsen
Läs mer >>>

:: 2018-03-13

Mindre kemikalier i skogen

Aktuell statistik från Svenska FSC
Läs mer >>>

:: 2018-03-12

Snytbaggar visade upp sig på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala

Läs mer >>> Se film >>>

:: 2018-03-12

Olika markberednings-metoders effekter på skador av snytbagge jämförda i ny studie

Läs mer >>>

:: 2018-03-06

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Forskningsprojekt får anslag av Skogssällskapet
Läs mer >>>

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbagge 2009 : Plantegenskaper och plantering

Testning av plantegenskaper i förhållande till snytbaggeangrepp

I samarbete med skogsbruket kan testning av planttyper ske på liknande sätt som med mekaniska plantskydd, dvs både som jämförande tester med högt skadetryck och som praktiska försök i kombination med övriga skötselåtgärder.

Miniplantor är ett koncept som på senaste tid rönt uppmärksamhet. Ett plantodlingssystem för miniplantor utvecklas vid Högskolan Dalarna i samarbete med en rad intressenter. Miniplantorna är tall- eller granplantor som planteras ut vid 10-12 veckors ålder. Försök har visat god etablering för miniplantor i norra Svealand och de antas kunna lämpa sig för stora delar av Svealand och Norrland. Bland minplantornas fördelar brukar nämnas att de kan planteras med skonsam markberedning och att de i liten utsträckning angrips av snytbaggar under det första året i fält. I samverkan med Högskolan Dalarna m fl vill vi närmare undersöka orsaken till att miniplantor verkar undgå angrepp första året och vad som händer de följande åren. Samspelet med hyggesålder och planteringstidpunkt är troligen av stor betydelse för skadeutvecklingen och bör därför utgöra en viktig del av studierna.

En planta som är ”kort och tjock” kan klara gnag från snytbaggen bättre än en klen planta. Åldern på plantan kan också påverka strukturen och tjockleken på barken, vilket troligen har betydelse för plantans motståndskraft. Det pågår utveckling inom plantskolorna syftande till plantor med lämplig morfologi för att bättre klara angrepp från snytbagge. Exempelvis kan odlingstäthet, odlingstid, långnattsbehandling och näringstillförsel påverka plantans morfologi. Det förefaller viktigt att vi får möjlighet att ordentligt testa plantegenskaper för dessa plantor under olika förhållanden.

Olika planttyper passar i varierande grad för de mekaniska plantskydd som utvecklats. Även bland barrotsplantor kan skillnaden vara stor beroende på plantans höjd och grovlek samt rotklumpens egenskaper. Vanligtvis försöker man anpassa skyddet till en viss typ av plantor. Det finns dock anledning att även titta på om anpassningar av plantan kan leda till bättre funktion ihop med skyddet. Återigen är det extra grova plantor som är intressanta ihop med flera skydd. Vi kan genomföra tester för att titta närmare på denna aspekt, särskilt när nya planttyper kommer fram.

Sambandet mellan diametertillväxt och snytbaggeskador

Plantans förmåga att klara snytbaggeangrepp har tydligt samband med rothalsdiametern vid utplanteringen och denna fråga är grundligt utredd. Det är också viktigt vilken tid det tar för plantan att växa tills den nått en diameter som gör den motståndskraftig. Tillväxthastigheten beror förutom på plantans egenskaper även på ståndortegenskaperna samt utförd mark- och plantbehandling. Denna fråga om tiden för tillväxt till ”snytbaggesäker” stamdiameter är mindre väl undersökt. Ett stort datamaterial från våra tidigare studier kan användas för detta ändamål. En djupare analys kan troligen bidra till förståelsen av sambandet mellan plantstorlek och snytbaggeskador. Hastigheten i tillväxt kan vara lika viktig som utgångsdiametern, vilket också kan studeras med befintligt datamaterial.

Ett försök som redan är under bearbetning består av både barrot och täckrotsplantor av olika storlekar, som Holmen Skog odlat upp och planterat ut i olika delar av landet. Den sydliga delen av försöket kommer att redovisas under 2005. Försöken i mellersta och norra Sverige känns angeläget att ta itu med i det nya snytbaggeprogrammet.

Tidpunkt för plantering

Den kanske vanligaste planteringstidpunkten i praktiskt skogsbruk är idag andra våren efter avverkning (A+1). Det betyder att plantans skydd, kemiskt eller mekaniskt, ofta har tappat en stor del av sin skyddseffekt till hösten då den nya generationen kommer fram och gör sitt första näringsgnag. Detsamma kan också sägas om markberedning som förlorar sin skyddseffekt mot snytbaggeskador när vegetation växer in eller lägger sig över den markberedda ytan.

Mot bakgrund av vad vi vet om snytbaggens beteende och livscykel i södra och mellersta Sverige kan man förvänta sig att tidpunkt för föryngringsåtgärderna och val av metod (markberedning, planttyp, plantstorlek, plantskydd) spelar stor roll för föryngringsresultatet. Vi vill därför studera olika idéer om god timing i syfte att finna nya möjligheter i föryngringsarbetet. Exempelvis kan sommarplantering på färska hyggen vara ett sätt att utnyttja en period under säsongen med relativt låg snytbaggeaktivitet. Dessutom hinner en viss rottillväxt ske som gör plantan bättre rustad för angrepp kommande år.