Aktuellt

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbaggeprogrammet

1. Beslutsstöd, information och utbildning

Programmet ska erbjuda hela skogsbruket och berörda myndigheter en stark och aktiv vetenskaplig kompetens inom området snytbagge-plantskador-skogsföryngring. Vi ska erbjuda beslutsstöd och aktivt driva informationsarbete genom hemsida, artiklar i fackpress, rapporter, medverkan i seminarier och exkursioner m. m. Programmet ska även ha hög beredskap att ta sig an nya frågeställningar.

(1.1) Genom de tidigare snytbaggeprogrammen har SLU i Uppsala och Asa försökspark successivt byggt upp en mycket stark kompetens, som täcker i stort sett allt som är relaterat till snytbaggens skadegörelse. Denna kompetens bör i ökande utsträckning utnyttjas för framtagande av beslutsstöd för skogsbruket. Programmet kommer därför att söka ytterligare kontaktytor och nya kanaler för kommunikation. Företag och organisationer kommer att inbjudas att diskutera strategier i föryngringsarbetet samt hur dessa ska kommuniceras. [Göran Nordlander, Magnus Petersson, Kristina Wallertz]

(1.2) Snytbaggehemsidan är idag den viktigaste kanalen för att nå ut med information om snytbaggen, dess skadgörelse, åtgärder mot dessa samt om aktuell forskning. Förutom aktuella nyheter finns där omfattande dokumentation bakåt i tiden med möjlighet att ladda ner tidigare publicerade rapporter. Snytbaggehemsidan har funnits på nätet sedan år 2000 men har omarbetats några gånger sedan dess. Satsningen på hemsidan kommer att fortsätta och vi kommer att låta Snytbaggeprogrammet framträda tydligare i sidans upplägg och layout. [Göran Nordlander, Claes Hellqvist, Niklas Björklund]

(1.3) Årliga kursdagar i olika delar av landet planeras för att nå ut till fler med kunskap om hur snytbaggeproblemet kan hanteras. Tanken är att nå intresserade skogsägare och skogstjänstemän som arbetar med föryngringsfrågor. Kursdagarna ska med hjälp av demonstrationer och övningar i fält ge praktiskt användbara kunskaper. I anslutning till detta planerar vi också (i samarbete med Urban Nilsson, Alnarp) att anlägga 6 demonstrationsytor vid försöksparkerna i Asa, Tönnersjöheden, Siljansfors och Vindeln. [Kristina Wallertz, Karin Johansson]

(1.4) Snytbaggemodellen är ett nytt verktyg på nätet för att bedöma vilka kombinationer av åtgärder som i ett visst sammanhang är mest kostnadseffektiva för att uppnå önskat föryngringsresultat. Datormodellen är baserad på data från en stor mängd fältförsök och ger ett generellt svar på vilka avgångar som kan förväntas då olika skötselalternativ används. Snytbaggemodellen är tänkt att utvecklas vidare i samspel med brukarna, med syfte att bli ett verktyg för praktisk användning av skogsföretag, enskilda skogsägare och i samband med skoglig utbildning. En första workshop med detta syfte planeras i januari 2010. [Magnus Petersson, Kristina Wallertz, Urban Nilsson m. fl. vid Sydsvensk skogsforskning, SLU, Alnarp]


Övriga forskningsområden

1. Beslutsstöd, information och utbildning
2. Robusta åtgärdssystem
3. Åtgärder i Norrland
4. Plantskydd – testning och utveckling
5. Planteringspunkt och ny markberedningsteknik
6. Tidpunkt för plantering
7. Plantegenskaper
8. Skaderisk och interaktioner med andra organismer

Projektstruktur och projektledning


LADDA NER HELA SNYTBAGGEPROGRAMMET (PDF)