Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbaggeprogrammet

Snytbaggeprogrammets ordinarie löptid var år 2010-2014 och det finansierades då med en plantavgift som togs in av Skogsbrukets plantskyddskommitté. Med sparade medel fortsatte programmet i mer begränsad omfattning t o m 2016. Därefter och fram t. o. m. februari 2018 kunde några delar drivas vidare, bl a information och rådgivning, riskmodell för skador i Norrland, inversmarkberednings-studie samt testning av skydd. Dessutom gav programmet stöd till ett annat projekt om att stärka plantors försvar med metyljasmonat. Här nedan följer den ursprungliga beskrivningen av Snytbaggeprogrammet.

Snytbaggeprogrammet ska genom forskning och kunskapsförmedling bidra till minskade skador av snytbaggen och därmed bättre skogsföryngring i hela landet. Huvudinriktningen är praktiknära, skogsskötselanknuten och beslutsstödjande.

Ett scenario för snytbaggeproblematikens utveckling de närmaste åren ligger till grund för programmet. Exempelvis förväntas ett ökat behov av att skydda plantor mot snytbaggeskador, särskilt i Norrland. Samtidigt ökar trycket att ställa om från kemisk behandling till andra metoder för skydd av plantor.

Programmet ska utveckla och utvärdera metoder för att minska snytbaggskadorna samt ta fram hållbara strategier för att hantera snytbaggeproblemet. Vidare ska skogssektorn erbjudas ett väl underbyggt beslutsstöd inom området snytbagge-plantskador-skogsföryngring.

Tillsammans med befintlig kunskap kommer ny forskning kring ett antal frågeställningar att utgöra grunden för de strategier eller åtgärdssystem som programmet ska leda fram till. Exempel på områden för forskningen är:

- Planteringspunkt och markberedningsteknik, särskilt invers-markberedning.

- Gynnsamma tidpunkter för plantering i kombination med hyggesålder.

- Plantegenskaper som praktiskt kan utnyttjas för att minska snytbaggeskadorna.

- Risken för skador i olika regioner och under olika skogliga förutsättningar samt orsaker till variationen i skaderisk.

Forskningsplan

Planen beskriver åtta huvudområden som vi arbetar med inom programmet och specificerar några frågeställningar och delprojekt lite närmare.

1. Beslutsstöd, information och utbildning
2. Robusta åtgärdssystem
3. Åtgärder i Norrland
4. Plantskydd – testning och utveckling
5. Planteringspunkt och ny markberedningsteknik
6. Tidpunkt för plantering
7. Plantegenskaper
8. Skaderisk och interaktioner med andra organismer

Projektstruktur och projektledning


LADDA NER HELA SNYTBAGGEPROGRAMMET (PDF)