Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbaggeprogrammet

4. Plantskydd – testning och utveckling

Den standardiserade testningen av nya typer av plantskydd i Asa har sedan länge haft en central funktion för arbetet att få fram skydd som kan ersätta insekticidbehandling av plantor. Testerna ger besked om vilka skydd som har en utvecklingspotential och vilka som inte har det.

(4.1) Det är angeläget att fortsätta testverksamheten i Asa men också utveckla den inom det nya programmet. Testerna kommer att breddas genom att till en del även inkludera interaktionen mellan effekten av plantskydden och effekten av markberedning. Liksom tidigare ska resultaten från varje försök redovisas i preliminärrapporter efter första och andra säsongen och i en slutrapport efter det tredje året. Därutöver avser vi att förbättra kommunikationen av väsentliga slutsatser genom att satsa mer på synteser av resultat från flera år. Detta är viktigt, eftersom flera års testresultat behöver sammanvägas för att gradera effekterna av de skydd som fungerar relativt väl. [Carina Härlin]

[RAPPORTER FÖR NEDLADDNING]

(4.2) En viktig roll för programmet är rådgivning och diskussioner med företag och uppfinnare. På så sätt kan vi uppmuntra och kunskapsmässigt stödja lovande initiativ. Särskilda insatser diskuteras för att stimulera utvecklingen av skydd för barrotsplantor. [Carina Härlin]

(4.3) Storskaliga och praktiskt inriktade fältförsök utförda tillsammans med skogsföretag är andra steg i utvärderingen av de mest lovande skydden. Sådana försök ger kunskap om skyddens effekt och hantering under praktiska förhållanden. Exempelvis kan man se hur markberedning och vegetationsinväxning påverkar effekten av skydden samt hur odling, behandling, transport och plantering av plantorna påverkas när dessa moment utförs i praktisk skala. Ett första storskaligt försök inom det nya programmet är under planering för start våren 2010. [Carina Härlin]


Övriga forskningsområden

1. Beslutsstöd, information och utbildning
2. Robusta åtgärdssystem
3. Åtgärder i Norrland
4. Plantskydd – testning och utveckling
5. Planteringspunkt och ny markberedningsteknik
6. Tidpunkt för plantering
7. Plantegenskaper
8. Skaderisk och interaktioner med andra organismer

Projektstruktur och projektledning


LADDA NER HELA SNYTBAGGEPROGRAMMET (PDF)