Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

WeevilSTOP

WeevilSTOP är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att ta fram ny metodik för behandling av barrträdsplantor med vax som skydd mot skador av snytbaggen. EU satsar totalt 2,5 miljoner Euro på projektet, som med start i oktober 2012 kommer att pågå under 3 år. Professor Göran Nordlanders grupp vid Institutionen för ekologi, SLU, i Uppsala får ca 3,2 miljoner kr för sin del i projektet.

Forskning om de biologiska förutsättningarna för användning av vax som skydd mot snytbaggeskador drivs i samarbete mellan SLU och Universitetet i Oslo. Hur beläggning med vax påverkar plantor under olika förhållanden undersöks i Oslo samtidigt som skyddsverkan mot gnagande snytbaggar studeras vid SLU. Forskningsresultaten förmedlas fortlöpande till dem som arbetar med den tekniska utvecklingen inom projektet.

Ny teknik för vaxapplicering på plantor utvecklas vid Teknologisk Institutt i Oslo i samarbete med flera företag. Målsättningen är att ta fram en praktiskt fungerande utrustning för vaxbehandling som uppfyller en rad kriterier på kvalitet, kapacitet och ekonomi.

De skogsägarorganisationer som deltar i projektet kommer bland att ha en viktig uppgift i att sprida kunskapen om projektets resultat.

Sammanfattning av slutrapporten: http://cordis.europa.eu/result/rcn/189147_en.html

Läs mer om projektet: www.weevilstop.com

Projektledare vid SLU: Göran Nordlander
Övriga medverkande vid SLU: Petter Öhrn, Claes Hellqvist, Henrik Nordenhem

Koordinator för WeevilSTOP är Jarl Markus Pettersen vid Norsk Wax AS (jmp@norsk-wax.no)

Deltagare i WeevilSTOP

Forskning och teknisk utveckling  
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala Sverige
Universitetet i Oslo Norge
Teknologisk Institutt AS, Oslo   Norge
Labor S.R.L.  Italien
Företag  
Norsk Wax AS Norge
Electrozeta Snc Italien
Verdera OY Finland
Fin Forelia OY Finland
Plantex AS Estland
Bergvik Skog Plantor AB Sverige
Skogsägarorganisationer  
Confederation Europeenne des Proprietaires Forestiers ASBL Belgien
Skogsägarna Mellanskog Sverige
Norges Skogeierforbund Norge
Eesti Erametsalliit Estland
Latvijas Meza Ipasnieku Biedriba Lettland

WeevilSTOP - burförsök jan 2013

WeevilSTOP - burförsök med snytbagge och olika vaxbehandlingar. SLU, inst för ekologi. Foto: Henrik Nordenhem, SLU