Aktuellt

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbagge 2009 : System för effektiv hantering av snytbaggeproblemet (avslutat)

Forskningsprogrammet pågår 2006-2009. Programmet har förts fram genom Skogsbrukets Plantskyddskommitté och det finansieras genom en avgift på 3 öre per insekticidbehandlad planta, vilket tillstyrkts av Föreningen Sveriges Skogsplant-producenter. Kostnaden för programmet är 3 miljoner kronor per år.

Det övergripande målet för programmet är att leda till bättre skogsföryngring till låg kostnad, på sikt utan insekticider.En huvuduppgift är att ta fram och testa praktiska system att hantera snytbaggeproblemet i olika regioner i Sverige. Detta innebär till stora delar en praktisk tillämpning av kunskap som genererats inom forskningsprogrammet Snytbagge 2005. Ny kunskap behöver också tas fram, t ex för att få underlag till systemlösningar för norra Svealand och delar av Norrland. Testningsverksamheten kommer att vidareutvecklas och förutom plantskydd även gälla planttyper och markbered-ingsmetoder. Information och snabb förmedling av resultat i dialog med skogsbruket prioriteras högt inom programmet.

Medverkande i programmet är forskare från SLU, Institutionen för ekologi och Asa försökspark. Samarbete i olika former är etablerat med Högskolan Dalarna, Skogforsk, flertalet större skogsföretag samt Skogsstyrelsen.

Programledare är professor Göran Nordlander, SLU, Uppsala.

Helena Bylund och Göran Nordlander analyserar rötter från vindfällen

Helena Bylund och Göran Nordlander analyserar rötter från vindfällen, Asa hösten 2005. Foto: Claes Hellqvist