Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Markberedning

I Sverige planteras drygt 380 miljoner barrträdsplantor årligen (2014). För att förbättra plantornas möjlighet att etablera sig så markbereder man mestadels före plantering. Markberedning är i de flesta fall nödvändig för att få ett lyckat föryngringsresultat, vare sig man planterar, sår eller förlitar sig på naturlig föryngring. En lyckad markberedning ger plantören förutsättningar att finna tillräckligt med lämpliga planteringspunkter med jämn fördelning över hygget.

Markberedning och val av planteringspunkt påverkar plantan på många olika sätt. Positiva effekter som man söker är:
- minskade snytbaggeskador,
- minskad vegetationskonkurrens,
- ökad näringstillgång,
- ökad marktemperatur
- bättre dränering
- minskad uppfrysning och
- mindre frostrisk.

Flera av dessa effekter handlar om liv eller död för plantan medan andra mer påverkar hur väl plantan tillväxer ifall den överlever. Markberedningens effekter på plantan är väl kända och beaktas i hög grad i de aktuella instruktioner som finns för markberedning och plantering.

Granplanta planterad i en mineraljordshög

Granplanta planterad i en mineraljordshög. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Markberedning är ofta ett effektivt sätt att minska risken för svåra snytbaggeskador. Att plantering i ren mineraljord minskar skaderisken är känt sedan länge men senare tids forskning har klarlagt mycket kring mekanismerna bakom denna effekt. I huvudsak är det så att snytbaggen så snabbt som möjligt försöker ta sig bort från vegetationsfri mineraljord, även om där står en planta. Ett gott skydd får man om plantan omges av minst 10 cm ren mineraljord. Vid humusinblandning i mineraljorden minskar skyddseffekten drastiskt. Det bästa skyddet fås genom plantering uppe på en mineraljordshög. Planteringen bör helst ske när markberedningen är färsk eftersom skyddseffekten avtar kraftigt med tiden.

LÄS MER om markberedningens effekt på snytbaggeskadorna i Åtgärdshandboken

Markberedning genom harvning
Markberedning genom harvning. Foto: Claes Hellqvist, SLU