Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbaggeprogrammet

Projektstruktur och projektledning

Snytbaggeprogrammet sorterar organisatoriskt under Skogsbrukets plantskyddskommitté, som fungerar som styrgrupp för programmet och därutöver sörjer för att de ekonomiska förutsättningarna att driva programmet uppfylls. Ledamöterna i Skogsbrukets plantskyddskommitté utses av Skogforsks styrelse och den ekonomiska administrationen av de medel som tas in genom plantavgiften sköts av Skogforsk.

Programledaren, professor Göran Nordlander vid SLU i Uppsala, svarar för vetenskaplig ledning av verksamheten samt för programmets ekonomi. Personalen i programmet är anställd dels vid SLU, Institutionen för ekologi, Uppsala, och dels vid SLU, Asa försökspark, Lammhult. För den tid personalen arbetar med Snytbaggeprogrammet är de också helt finansierade av programmet.

Forskningen i Uppsala och Asa är nära sammankopplad med undantag av den standardiserade testningen av skydd, som utförs helt i Asa (ansvarig Carina Härlin). Ett nyetablerat samarbete kommer att innebära gemensamma insatser från Snytbaggprogrammet och Skogforsks skogsskötselprogram, framförallt vad gäller forskningen kring inversmarkberedning och plantegenskaper.

Snytbaggeprogrammet kan ses som ett nav kring vilket andra snytbaggerelaterade projekt och uppdrag knyts. Programmets existens kan i många fall vara en grundförutsättning för att framgångsrikt kunna söka andra projektmedel. Snytbaggeprogrammets centrala roll underlättar samordning, samarbete och kostnadseffektiv forskning, där alla inblandade parter kan utbyta kunskap och erfarenheter och på så sätt uppnå synergieffekter och förhindra dubbelarbete.


Övriga forskningsområden

1. Beslutsstöd, information och utbildning
2. Robusta åtgärdssystem
3. Åtgärder i Norrland
4. Plantskydd – testning och utveckling
5. Planteringspunkt och ny markberedningsteknik
6. Tidpunkt för plantering
7. Plantegenskaper
8. Skaderisk och interaktioner med andra organismer

Projektstruktur och projektledning


LADDA NER HELA SNYTBAGGEPROGRAMMET (PDF)