Aktuellt

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Medel att söka för forskning om skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-12-05

Snytbaggeforskare drar till Irland

Postdoktorstjänst för Frauke Fedderwitz
Läs mer >>>

:: 2018-11-15

Gnagavskräckare – revisited

Ny studie utvärderar gamla och nya data
Läs mer >>>

:: 2018-11-08

Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet
Läs mer >>>

:: 2018-10-30

Bättre skydd för barrotsplantor – arbete pågår

Läs mer >>>

:: 2018-10-26

SE-plantor mer resistenta mot snytbaggeangrepp

Läs mer >>>

:: 2018-10-15

Slutrapport från tester av plantskydd i Asa anlagda 2015

Läs rapporten >>>

:: 2018-09-18

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för Merit Forest WG

Behandlade plantor får planteras t. o. m. 2018-12-19
Läs mer >>>
Se beslutsdokument >>>

:: 2018-09-13

Plantans Dagar 14-15 nov i Landskrona

Läs mer >>>

:: 2018-08-22

Prins Carl Philip får höra om snytbaggeforskning och kemikaliefri återbeskogning

Besök vid Lugnets Plantskola den 5 september
Läs mer >>>

:: 2018-06-05

Ny information om kommande förbud av imidakloprid

Läs här >>>

:: 2018-05-23

Är plantor snytbaggens favoritföda?

Ny SLU-studie avslöjar födopreferenserna
Läs mer >>>

:: 2018-05-07

Ny statistik från Skogsstyrelsen: de icke-kemiska plantskydden har klart gått om insekticiderna

Se rapporten (sid 5-6) >>>

:: 2018-05-07

Användningen av imidakloprid (verksam substans i Merit Forest WG) kommer att förbjudas

Läs mer >>>

:: 2018-03-26

Snytbaggeforskning lyfts fram i SLU-utvärdering

Läs mer >>>

:: 2018-03-14

Skogsskador 2017

Nya skogsskaderapporter från Skogsstyrelsen
Läs mer >>>

:: 2018-03-13

Mindre kemikalier i skogen

Aktuell statistik från Svenska FSC
Läs mer >>>

:: 2018-03-12

Snytbaggar visade upp sig på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala

Läs mer >>> Se film >>>

:: 2018-03-12

Olika markberednings-metoders effekter på skador av snytbagge jämförda i ny studie

Läs mer >>>

:: 2018-03-06

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Forskningsprojekt får anslag av Skogssällskapet
Läs mer >>>

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Kan metyljasmonat (MeJA) användas för att reglera tillväxten hos barrträdsplantor?

MeJA är ett växthormon som ökar växtens försvarsförmåga och det är visat att barrträdsplantor får mindre gnag av snytbaggar efter behandling med MeJA. En studie vid SLU visar nu att MeJA-behandling även kan nyttjas i skogsplantskolorna för att stoppa plantornas höjdtillväxt på hösten.

Växters försvar mot växtätare kan aktiveras genom behandling med metyljasmonat (MeJA), ett naturligt signalämne hos växter. Flera forskningsrapporter de senaste åren har visat att MeJA-behandling kan höja barrträdsplantors förmåga att motstå gnag av snytbaggen (Hylobius abietis). För att praktiskt kunna använda MeJA i skogsplantskolor behöver även andra effekter av MeJA på plantorna studeras närmare.

En känd effekt av MeJA är att samtidigt som försvarsförmågan ökar så minskar också tillväxten. Denna effekt har visat sig vara övergående och av försumbar betydelse i långa loppet vid plantering av behandlade granar. Vid odling av plantor i skogsplantskolor är det dessutom önskvärt att kunna stoppa höjdtillväxten i tid inför invintringen på hösten. Detta görs normalt i plantskolorna genom att ge plantorna en långnattsbehandling med hjälp av övertäckning med svarta gardiner. Denna behandling initierar också frystolerans hos plantorna.

Syftet med den nya studien var att undersöka om MeJA-behandling skulle kunna stoppa plantornas höjdtillväxt på hösten och kanske t. o. m. helt ersätta långnattsbehandlingen. Detta skulle kunna ge dubbel vinst – motståndskraftigare plantor och enklare, billigare förberedelse för invintring.

Studien utfördes av SLU-forskare i samarbete med en skogsplantskola, där plantorna hanterades enligt normala odlingsrutiner. Granplantor behandlades med olika doser av MeJA. Tillväxten följdes sedan noga under säsongen med avseende på höjd, diameter samt rottillväxt. Även plantornas frystolerans testades. De MeJA-behandlade plantorna jämfördes både med helt obehandlade plantor och sådana som genomgått normal långnattsbehandling.
Behandling med MeJA resulterade i att granplantornas tillväxt stoppades upp på hösten. Denna effekt var minst lika effektiv och till och med snabbare än den som erhålls genom långnattsbehandling. MeJA-behandling minskade även rottillväxten något men några negativa effekter av detta för plantornas etablering kunde inte konstateras efter att plantorna planterats ut i fält följande vår. Endast den högsta dosen av MeJA som testades konstaterades ha en negativ påverkan på plantornas vitalitet.

Meja-behandlingen initierade inte frystolerans hos plantorna och kan i detta avseende därför inte ersätta långnattsbehandling. Men genom att använda MeJA för att stoppa tillväxten skulle man kunna göra långnattsbehandlingen mer flexibel. Då skulle den totala tidsperioden som långnattsbehandlingar utförs kunna förlängas och därmed skulle utrustningen för långnattsbehandling kunna utnyttjas mer kostnadseffektivt.

Se artikeln:
Fedderwitz, F., Björklund, N., Anngren, R., Lindström, A. & Nordlander, G. 2019. Can methyl jasmonate treatment of conifer seedlings be used as a tool to control height growth in forest tree nurseries? New Forests (published online 12 August 2019) https://doi.org/10.1007/s11056-019-09737-6

Kontakt:
Göran Nordlander, e-post Goran.Nordlander@slu.se, tel. 018-67 23 65