Aktuellt

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Medel att söka för forskning om skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-12-05

Snytbaggeforskare drar till Irland

Postdoktorstjänst för Frauke Fedderwitz
Läs mer >>>

:: 2018-11-15

Gnagavskräckare – revisited

Ny studie utvärderar gamla och nya data
Läs mer >>>

:: 2018-11-08

Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet
Läs mer >>>

:: 2018-10-30

Bättre skydd för barrotsplantor – arbete pågår

Läs mer >>>

:: 2018-10-26

SE-plantor mer resistenta mot snytbaggeangrepp

Läs mer >>>

:: 2018-10-15

Slutrapport från tester av plantskydd i Asa anlagda 2015

Läs rapporten >>>

:: 2018-09-18

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för Merit Forest WG

Behandlade plantor får planteras t. o. m. 2018-12-19
Läs mer >>>
Se beslutsdokument >>>

:: 2018-09-13

Plantans Dagar 14-15 nov i Landskrona

Läs mer >>>

:: 2018-08-22

Prins Carl Philip får höra om snytbaggeforskning och kemikaliefri återbeskogning

Besök vid Lugnets Plantskola den 5 september
Läs mer >>>

:: 2018-06-05

Ny information om kommande förbud av imidakloprid

Läs här >>>

:: 2018-05-23

Är plantor snytbaggens favoritföda?

Ny SLU-studie avslöjar födopreferenserna
Läs mer >>>

:: 2018-05-07

Ny statistik från Skogsstyrelsen: de icke-kemiska plantskydden har klart gått om insekticiderna

Se rapporten (sid 5-6) >>>

:: 2018-05-07

Användningen av imidakloprid (verksam substans i Merit Forest WG) kommer att förbjudas

Läs mer >>>

:: 2018-03-26

Snytbaggeforskning lyfts fram i SLU-utvärdering

Läs mer >>>

:: 2018-03-14

Skogsskador 2017

Nya skogsskaderapporter från Skogsstyrelsen
Läs mer >>>

:: 2018-03-13

Mindre kemikalier i skogen

Aktuell statistik från Svenska FSC
Läs mer >>>

:: 2018-03-12

Snytbaggar visade upp sig på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala

Läs mer >>> Se film >>>

:: 2018-03-12

Olika markberednings-metoders effekter på skador av snytbagge jämförda i ny studie

Läs mer >>>

:: 2018-03-06

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Forskningsprojekt får anslag av Skogssällskapet
Läs mer >>>

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Frauke Fedderwitz har fått postdoktorstjänst på Irland

Frauke Fedderwitz disputerade för fyra år sedan vid SLU:s institution för ekologi med en avhandling om snytbaggens födobeteende i relation till barrträdsplantors egenskaper. Hon har därefter arbetat vidare med plantor och snytbaggar. Bland annat har hon varit verksam vid Bergvik Skogs plantskola i Nässja och vid ett forskningsinstitut i Spanien.

Sedan våren 2017 har Frauke åter arbetat vid SLU och då ägnat sig åt ett forskningsprojekt som syftar till praktisk användning av växthormonet metyljasmonat (MeJA) för att stärka barrträdsplantors försvarsförmåga. Studierna har även innefattat frågan ifall behandling med MeJA kan ersätta nuvarande långnattsbehandling för att stoppa plantornas tillväxt inför vintern.

I januari 2019 kommer Frauke att flytta till Irland för att börja på en postdoktorstjänst vid Teagasc (Agriculture and Food Development Authority). Här kommer hon att arbeta vid en avdelning för forskning och rådgivning för privata skogsägare på Irland. Projektet benämns “Towards Integrated Pest Management for Pine Weevil in Ireland” och syftar till att utvärdera hanteringen av snytbaggeproblemet på Irland och att identifiera forskningsbehov.

Förhoppningsvis kan Fraukes arbete med snytbaggen på Irland leda till närmare kontakter mellan Sverige och Irland beträffande forskning och utveckling på området. Hittills kan man säga att forskningen i de två länderna följt olika spår, vilket delvis beror på olikheter i givna förutsättningar men även på olika bedömningar av framkomliga vägar.

Tack
Jag och övriga i ”snytbaggegruppen” vill tacka Frauke för fina insatser i forskningen och som mycket uppskattad kollega under många år. Vi hoppas på framgångsrik forskning på Irland och ett fortsatt gott samarbete.
Göran Nordlander

Fraukes vetenskapliga publikationer om snytbagge:
Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2018. Does the pine weevil (Hylobius abietis) prefer conifer seedlings over other main food sources? Silva Fennica vol. 52(3): article id 9946 (9 pp.).  [Populär sammanfattning]

Lundborg, L., Fedderwitz, F., Björklund, N., Nordlander, G. & Borg-Karlson, A.-K. 2016. Induced defenses change the chemical composition of pine seedlings and influence meal properties of the pine weevil Hylobius abietis. Phytochemistry 130: 99-105.  [Populär sammanfattning]

Fedderwitz, F., Nordlander, G., Ninkovic, V. & Björklund, N. 2016. Effects of jasmonate-induced resistance of conifer plants on the feeding behaviour of a bark-chewing insect, Hylobius abietis. Journal of Pest Science 89: 97-105. [Populär sammanfattning]

Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2015. The structure of feeding behavior in a phytophagous insect (Hylobius abietis). Entomologia Experimentalis et Applicata 155: 229-239.

Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2014. Diel behaviour and time budget of the adult pine weevil, Hylobius abietis. http://dx.doi.org/10.1111/phen.12053.

Fedderwitz, F., 2014. Pine weevil feeding behaviour in relation to conifer plant properties. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Doctoral Thesis No. 2014:106. Uppsala.  [Populär sammanfattning]