Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Metyljasmonat-inducerade försvarsämnen hos tall- och granplantor och deras effekt på snytbaggen

Det kemiska förvaret mot skadeinsekter skiljer sig något mellan tall- och granplantor. Forskare vid KTH och SLU visar i en ny studie vad som sker kemiskt när försvaret aktiveras och hur snytbaggens gnag påverkas.

Metyljasmonat (MeJA) är en flyktig kemisk substans som produceras av växter vid stress eller skada och som påverkar växtens metabolism så att en rad olika försvarssubstanser bildas. Genom att spraya växter med en MeJA-lösning kan man därför få igång deras eget system för inducerat försvar.

Det är tidigare visat att barrträdsplantor behandlade med MeJA får mindre omfattande gnagskador av snytbaggen än obehandlade plantor och att detta kan leda till högre överlevnad. Dessa skademinskande effekter av MeJA visade sig i en tidigare fältstudie vara betydligt starkare för tall än för gran. Syftet med den nya studien var att jämföra hur det kemiska försvaret hos tall och gran svarar på behandling med MeJA, för att om möjligt kunna förklara skillnaden i verkan mot gnag av snytbagge.

Kemisk analys av olika vävnader hos tall- och gran plantor visade bl. a. att MeJA-behandling ökade mängden av monoterpenen (-)-(b)-pinen i den för snytbaggen begärliga innerbarken hos både tall och gran. Trädslagen skilde sig emellertid åt genom att kvoten (-)-(b)-pinen / (-)-a-pinen ökade betydligt mer hos tall än hos gran efter MeJA-behandling.

Laboratorietester visade också att (-)-(b)-pinen minskade attraktionen av snytbaggar till doft från tallpinnar. Flera andra monoterpener minskade också attraktionen men inte (-)-a-pinen.

En möjlig förklaring till att skadorna av snytbagge reduceras mer vid MeJA-behandling av tall än av gran är att i tallen blir mängden av den avskräckande substansen (-)-(b)-pinen betydligt större i förhållande till mängden (-)-a-pinen.

Se artikeln:
Lundborg, L., Nordlander, G., Björklund, N., Nordenhem, H. & Borg-Karlson, A.-K. 2016. Methyl jasmonate induced monoterpenes in Scots pine and Norway spruce tissues affect pine weevil orientation. Journal of Chemical Ecology (published online 28 November 2016).

Våra tidigare artiklar om metyljasmonat:
Lundborg, L., Fedderwitz, F., Björklund, N., Nordlander, G. & Borg-Karlson, A.-K. 2016. Induced defenses change the chemical composition of pine seedlings and influence meal properties of the pine weevil Hylobius abietis. Phytochemistry 130: 99-105.

Fedderwitz, F., Nordlander, G., Ninkovic, V. & Björklund, N. (2015). Effects of jasmonate-induced resistance in conifer plants on the feeding behaviour of a bark-chewing insect, Hylobius abietis. Journal of Pest Science., 1-9. Populärvetenskaplig sammanfattning

Zas R., Björklund N., Nordlander G., Cendán C., Hellqvist C. & Sampedro L. (2014). Exploiting jasmonate-induced responses for field protection of conifer seedlings against a major forest pest, Hylobius abietisForest Ecology and Management, 313, 212-223. [Hela manuset] [VideopresentationPopulärvetenskaplig sammanfattning

Läs mer om MeJA-projekten här

Kontakt:
Göran Nordlander, Goran.Nordlander@slu.se