Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Niklas Björklund vid SLU:s institution för ekologi i Uppsala har tillträtt en tjänst som analytiker inom en nyinrättad funktion vid SLU för riskvärdering av växtskadegörare. Därmed lämnar Niklas ansvaret som ledare för två forskningsprojekt med anslag från forskningsrådet Formas, ett som handlar att stärka barrträdsplantors egna försvar med metyljasmonat och ett om resistens hos gran- och tall mot snytbaggegnag.

Projektet ”Bättre skogsföryngringar genom att stärka plantans försvar mot snytbaggar och bastborrar” pågår 2015-2017 och under det sista året tar nu Göran Nordlander över projektansvaret. Verksam i projektet är främst Frauke Fedderwitz. Studierna handlar särskilt om hur plantornas tillväxt och försvarsförmåga kan påverkas genom olika doser och tidpunkter för behandling med metyljasmonat i plantskolan.

Det andra projektet, ”Minskade insektsskador på planterade gran- och tallplantor genom att utnyttja variation i genetisk resistens” startade hösten 2016 och ska pågå t o m 2020. Huvudansvaret för detta projekt tas över av Christer Björkman och även Göran Nordlander kommer att medverka. En doktorand, Yayuan Chen, samt en ny tjänst som biträdande lektor knyts också till projektet. Projektet drivs i samarbete med bl a Skogforsk (Karl-Anders Högberg) och en forskargrupp i Spanien.

Tack

Till sist vill jag å hela ”snytbaggegruppens” vägnar tacka Niklas Björklund för hans framstående insatser för forskningen och såsom mycket uppskattad kollega under många år i forskargruppen. Tack Niklas och fortsätt i samma anda på den nya tjänsten!

Göran NordlanderNiklas Björklund i funderingar på snötäckt försökshygge. Foto: Claes Hellqvist.

Kontakt:
Goran.Nordlander@slu.se