Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Har planteringstidpunkten någon betydelse för angrepp av snytbaggar på granplantor?

Kristina Wallertz (SLU), Kjersti Holt Hanssen (NIBIO), Karin Hjelm (Skogforsk) & Inger SundheimFløistad (NIBIO)

Försök visar att plantering på färska hyggen under sensommar/tidig höst kan minska risken för snytbagge-angrepp och göra plantorna mer motståndskraftiga i jämförelse med plantering följande vår.

I studien undersöktes effekten av planteringstidpunkt och insekticidbehandling på snytbaggeskador och tillväxt på granplantor. Resultaten visar att sensommar/tidig höstplantering på färska hyggen:

- kan användas som ett av flera verktyg för att minska risken för snytbaggeskador på granplantor

- gynnar tillväxt, både toppskottslängd och diameter, samt biomassa

- kan därför vara ett bra sätt att sprida planteringar mer jämnt över säsongen

Angrepp av snytbaggar är ett stort problem vid plantering av barrplantor i Skandinavien. Med hjälp av olika skötselmetoder kan man reducera angreppen och ett sätt skulle kunna vara att anpassa planteringstidpunkten till perioder då snytbaggarna är mindre aktiva på hygget. Planteringstidpunkten kan också vara avgörande för plantornas etablering, och en väletablerad planta är mer motståndskraftig mot skador. Huvudsyftet med denna studie var därför att studera om plantering på sensommar/tidig höst på färska hyggen kan främja plantetablering och minska skador orsakade av snytbaggen följande säsong.

Experimentet lades ut i södra Sverige och i sydöstra Norge, med en identisk försöksdesign på alla lokaler i båda länderna. På varje lokal planterades granplantor, med och utan insekticidbehandling, vid fyra olika tillfällen, augusti, september, november och maj följande år.

I försöket i Sverige minskade andelen obehandlade plantor som dödades av snytbagge när plantorna sattes i tidigt på hösten (augusti och september, 13 % döda) jämfört med de plantor som sattes i november och maj följande år (27 % döda). Detta mönster påträffades inte i Norge, men där var också andelen snytbaggeangripna plantor betydligt lägre än i Sverige (nära 90 % jämfört med 40 %) Dessutom drabbades en relativt stor andel av plantorna planterade i november av vinterfrosttorka, vilket troligtvis påverkade resultaten. Detta talar också mot en sen plantering på hösten.

Genomsnittlig toppskottslängd, diametertillväxt och biomassa var efter en säsong klart gynnad av plantering i augusti i båda länderna.

Länk för att läsa hela artikeln:

Wallertz, K., Hanssen, K.H., Hjelm, K. and Fløistad, I.S. 2016Effects of planting time on pine weevil (Hylobius abietis) damage to Norway spruce seedlings. Scandinavian Journal of Forest Research (published online 7 January 2016)
http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2015.1125523