Aktuellt

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Nytt om snytbaggen i Skogsskötsel-serien

Skogsskötselserien är en omfattande kunskapssammanställning skriven av forskare och redaktionellt bearbetad. Den finns på Skogsstyrelsens hemsida och är uppdelad i separata kapitel som kan laddas ner som pdf-filer. Kapitlet om Skador på skog (del 1) har nu blivit uppdaterat. På sidorna 46-64 behandlas snytbaggen och detta avsnitt har förnyats på ett genomgripande sätt på grund av alla de forskningsresultat som har kommit fram de senaste åren.

Det uppdaterade snytbaggeavsnittet tar nu upp nya rön om exempelvis plantors försvarsförmåga, skydd av plantor och skötselåtgärder för att motverka skador. Mycket har hänt de senaste åren både vad gäller nya forskningsresultat och implementeringen av nya metoder i praktiskt skogsbruk. Exempelvis har antalet insekticidbehandlade plantor halverats sedan 2010 och ersatts med beläggningsskydd på plantorna. Medvetenheten har också ökat om att ren mineraljord kring plantan har en mycket starkt skademinskande effekt som till bör utnyttjas till fullo.

Avsnittet om snytbagge är skrivet av fem SLU-forskare som har varit knutna till Snytbaggeprogrammet: Göran Nordlander, Kristina Wallertz, Niklas Björklund, Claes Hellqvist och Magnus Petersson (numera vid Södra). Genom Snytbaggeprogrammet (och tidigare motsvarande forskningsprogram) har det mesta av den nya kunskapen kommit fram. Skogsskötselseriens avsnitt om snytbagge ger därmed också en syntes av de mer praktiknära delarna av senaste årens snytbaggeforskning.

Läs om snytbaggen i Skogsskötselserien: Skador på skog (del 1), s. 46-64

Kontakt: Göran Nordlander, Goran.Nordlander@slu.se