Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Myror skyddar plantan mot snytbaggegnag

I en ny artikel visar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala att närvaron av myror vid granplantor väsentligt kan minska snytbaggens gnag på plantorna. Resultaten är av praktiskt intresse eftersom gnag av snytbagge är den vanligaste dödsorsaken hos planterade barrträdsplantor.

Stackmyror och en del andra myror livnär sig till stor del på socker som utsöndras från bladlöss, s.k. honungsdagg. För att säkra denna födokälla så försvarar myrorna bladlössen från potentiella fiender. Därför angriper myrorna alla möjliga insekter och andra smådjur i närheten av bladluskolonierna. Även andra födokällor utan bladlöss kan försvaras av myrorna.

I en experimentell studie planterade SLU-forskarna granplantor på hyggen med myrstackar. Plantorna sattes parvis och på den ena plantan i paret fästes ett litet rör med socker och på den andra plantan ett tomt rör. Inom några dagar hade myror hittat plantorna med sockerbeten.

Experimentet genomfördes under två perioder under sommaren. Under båda perioderna blev plantorna med socker betydlig mindre skadade av snytbaggar än de utan socker. I genomsnitt blev den avgnagda barkytan en tredjedel mindre genom myrornas närvaro.

Den fortsatta forskningen ska undersöka möjligheterna att dra nytta av myrornas närvaro för att minska skadorna av snytbagge. En del i detta kan vara åtgärder som ger myrorna fortsatt gynnsamma förhållanden efter avverkning.

Artikel: http://dx.doi.org/10.1111/j.1461-9563.2012.00597.x

Kontakt:
Vitezslav.Manak@slu.se , tel. 018-67 19 30
Goran.Nordlander@slu.se  , tel. 018-67 23 65

Hemsida med mer information:

www.snytbagge.se

Stackmyror angriper snytbagge vid planta

Stackmyror angriper snytbagge vid planta.  Foto: Vitezslav Manak.