Aktuellt

:: 2024-06-25

Effekter av torka och snytbaggeskador på plantor med olika beläggningsskydd

Läs mer >>>

:: 2024-06-09

Skyddsåtgärder mot snytbagge fungerar även mot bastborrar

Läs mer >>>

:: 2024-05-14

Ny doktorsavhandling om plantors försvar mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2024-04-19

Aktuell statistik från Skogsstyrelsen om levererade skogsplantor 2023

Läs mer >>>

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Nyhetsarkiv

:: 2019-01-25
Medel att söka för forskning om skogsplantor
Läs mer >>>

:: 2018-12-05
Snytbaggeforskare drar till Irland

Postdoktorstjänst för Frauke Fedderwitz
Läs mer >>>

:: 2018-11-15
Gnagavskräckare – revisited

Ny studie utvärderar gamla och nya data
Läs mer >>>

:: 2018-11-08
Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet
Läs mer >>>

:: 2018-10-30
Bättre skydd för barrotsplantor – arbete pågår
Läs mer >>>

:: 2018-10-26
SE-plantor mer resistenta mot snytbaggeangrepp
Läs mer >>>

:: 2018-10-15
Slutrapport från tester av plantskydd i Asa anlagda 2015
Läs rapporten >>>

:: 2018-09-18
Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för Merit Forest WG. Behandlade plantor får planteras t. o. m. 2018-12-19
Läs mer >>>
Se beslutsdokument >>>

:: 2018-09-13
Plantans Dagar 14-15 nov i Landskrona
Läs mer >>>

:: 2018-08-22
Prins Carl Philip får höra om snytbaggeforskning och kemikaliefri återbeskogning

Besök vid Lugnets Plantskola den 5 september
Läs mer >>>

:: 2018-06-05
Ny information om kommande förbud av imidakloprid
Läs här >>>

:: 2018-05-23
Är plantor snytbaggens favoritföda?

Ny SLU-studie avslöjar födopreferenserna
Läs mer >>>

:: 2018-05-07
Ny statistik från Skogsstyrelsen: de icke-kemiska plantskydden har klart gått om insekticiderna
Se rapporten (sid 5-6) >>>

:: 2018-05-07
Användningen av imidakloprid (verksam substans i Merit Forest WG) kommer att förbjudas
Läs mer >>>

:: 2018-03-26
Snytbaggeforskning lyfts fram i SLU-utvärdering
Läs mer >>>

:: 2018-03-14
Skogsskador 2017

Nya skogsskaderapporter från Skogsstyrelsen
Läs mer >>>

:: 2018-03-13
Mindre kemikalier i skogen

Aktuell statistik från Svenska FSC
Läs mer >>>

:: 2018-03-12
Snytbaggar visade upp sig på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala
Läs mer >>>

Se film >>>

:: 2018-03-12
Olika markberednings-metoders effekter på skador av snytbagge jämförda i ny studie
Läs mer >>>

:: 2018-03-06
Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Forskningsprojekt får anslag av Skogssällskapet
Läs mer >>>

:: 2018-02-06
Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor
Läs mer >>>

:: 2018-01-31
Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala
Läs mer >>>

:: 2018-01-08
Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige
Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20
Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland
Läs mer >>>

:: 2017-10-08
Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum
Läs mer >>>

:: 2017-09-25
Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge
Läs mer >>>

:: 2017-07-30
Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar
Läs mer >>>

:: 2017-07-30
Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood
Läs mer >>>

:: 2017-07-30
Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor
Läs mer >>>

:: 2017-06-27
Claes Hellqvist går i pension
Läs mer >>>

:: 2017-06-08
Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien
Läs mer >>>

:: 2017-05-17
Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor
Läs mer >>>

:: 2017-03-02
Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014
Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15
Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013
Se rapporten >>>

:: 2017-02-07
Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst
Läs mer >>>

:: 2017-01-30
Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26
Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark
Läs mer >>>

:: 2017-01-20
Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning
Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13
Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?
Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10
Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen. Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04
Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor
Läs mer >>>

:: 2017-01-04
Nytt rekord för höstplantering hos Södra
Läs mer >>>

:: 2016-12-19
Projekt om skador på plantor av bastborrar får anslag från Södras forskningsstiftelse
Läs mer >>>

:: 2016-11-29
Metyljasmonat-inducerat försvar studerat hos gran- och tallplantor
Läs mer >>>

:: 2016-11-07
Plantskyddskommittén upphör men ny grupp för samverkan startar
Läs mer >>>

:: 2016-10—27
Merit Forest WG har fått förlängt produkt- godkännande t o m 2017-09-30
Se Kemikalieinspektionens beslut >>>

:: 2016-10-20
Presentationerna från Plantans dagar 2016 finns nu att läsa. Bland annat om snytbagge under rubriken ”Skador i fält och i plantskolan”
Se presentationerna >>>

:: 2016-10-20
Conniflex etableras i utlandet. BCC levererar behandlingslinje till skogsplantskola i Lettland

Läs mer >>>

:: 2016-08-29
Dokumentation av föryngring efter skogsbranden i Västmanland 2014

Läs rapporten >>>

:: 2016-08-10
Snytbaggens tarmflora kartlagd i Europa

Tysk-svenskt samarbetsprojekt publicerat i Molecular Ecology
Läs mer >>>

:: 2016-07-12
Ny studie av plantbehandling med metyljasmonat (MeJA)

Läs mer >>>

:: 2016-07-01
Projekt om resistens mot snytbagge och bastborrar får finansiering från Formas

Läs mer >>>

:: 2016-06-28
Nya rön om myror och snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2016-06-07
Bakterier i snytbaggens tarm studerade i doktorsavhandling från KTH

Läs mer >>>

:: 2016-05-26
Pilotstudie om skador av bastborre på granplantor i Småland

Se rapporten >>>

:: 2016-05-24
Ny studie av hur tidpunkten för plantering på våren påverkar skador av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2016-05-13
Examensarbete om utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp

Läs examensarbetet >>>

:: 2016-04-19
God plantöverlevnad med maskinell plantering hos Södra

Läs mer >>>

:: 2016-04-13
Nya testresultat från Asa. 2014 års test av plantskydd efter 2 säsonger

Se rapporten (ny version) >>>

:: 2016-04-06
Ny statistik från Skogsstyrelsen över produktion av skogsplantor

Se rapport >>>
Läs mer >>>

:: 2016-04-05
Doktorsavhandling om plantors kemiska försvar mot snytbagge

Läs sammanfattning >>>

:: 2016-02-26
Test av plantskydd i Asa anlagt 2012 – slutrapport efter tre fältsäsonger

Ladda ner rapporten >>>

:: 2016-02-09
Kostnadseffektiva, skadefria föryngringar – sammanfattning från workshop

Läs mer >>>

:: 2016-02-04
Plantskydd med Conniflex – syntes av sju års uppföljningar av praktiska planteringar

Läs rapporten >>>

:: 2016-01-29
Plantering på färska hyggen under sensommar/tidig höst kan minska risken för snytbaggeangrepp

Ny studie publicerad i Scandinavian Journal of Forest Research
Läs sammanfattande resultat >>>

:: 2016-01-22
Snytbaggar lämnar plantor vid angrepp av myror

Ny beteendestudie av SLU-forskare publicerad i Journal of Zoology
Läs mer >>>

:: 2016-01-20
Förlängt godkännande för tre insekticider mot snytbagge – totalt är fyra preparat godkända av Kemikalieinspektionen

Läs mer >>>

:: 2015-12-11
Henrik Nordenhem får KSLA-belöning för sina insatser i forskningen om skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2015-11-26
Ny studie där granfrö behandlas med nikotinamid, nikotinsyra eller jasmonsyra för att stärka plantans försvar

Läs mer >>>

:: 2015-11-18
Insekticiderna fasas ut i svenskt skogsbruk

Historik och avgörande faktorer presenterade vid växtskyddskonferens
Läs sammanfattning >>>
Se presentationen >>>

:: 2015-10-26
Första resultaten från årets test av plantskydd i Asa

Läs mer >>>

:: 2015-10-13
Ny bok om insekter och klimatförändring

Med kapitel av SLU-forskare om effekter av klimat och skogsbruksmetoder på bl a snytbagge
Läs mer >>>

:: 2015-10-02
Nationell växtskyddskonferens 10-11 november, Ultuna, Uppsala
Med föredrag om bl a snytbagge och granbarkborre
Program och anmälan >>>

:: 2015-08-11
SLU-studie visar att granplantors försvarsförmåga kan ökas så att snytbaggens gnag minskar
Läs mer >>>

:: 2015-08-11
Södra investerar i ny anläggning för plantbehandling med Cambiguard
Läs mer >>>

:: 2015-07-09
Lena Sammeli Johansson ny ordförande för europeiska skogsplantproducenter
Vill driva frågor om växtskyddskontroll och restriktivare kemikalieanvändning
Läs mer >>>

:: 2015-06-29
Satsning på forskning om att stärka plantors försvar mot insektsgnag. Anslag till SLU-forskare från forskningsrådet Formas
Det nya projektet >>>
Mer om forskningen >>>

:: 2015-06-16
Årets test av plantskydd utlagt i Asa 20-25 maj
Se vad som testas >>>

:: 2015-06-10
Nu kan du även få snytbaggenyheter via Twitter!
Till tweeten @wwwsnytbaggese >>>

:: 2015-06-10
Maskin för vaxbehandling av plantor utvecklad inom EU-projektet WeevilSTOP
Mer om vaxmaskinen >>>
Om EU-projektet >>>

:: 2015-05-26
Snytbaggens avföring innehåller mängder av svampar som producerar kemiska ämnen
Ny studie från KTH och SLU i Fungal Biology
Läs mer >>>

:: 2015-04-28
Plantskydden klarar inte bastborrarna
Läs mer>>>

:: 2015-04-23
Nytt beläggningsskydd lanseras
Kan appliceras i fält
Läs mer>>>

:: 2015-04-15
Neonikotinoiders skadliga effekter på nyttoinsekter kartlagda i rapport till EU-kommissionen
Läs mer>>>

:: 2015-04-09
Kemikalieinspektionen har förlängt godkännandet av Merit Forest WG t o m 2016-10-30.
Läs mer>>>

:: 2015-04-02
Fortsatt många besökare på Snytbaggehemsidan.
Bara under jul och nyår är det riktigt lugnt
Se besöksstatistik>>>

:: 2015-03-27
Ny teknik för inversmarkberedning färdig för tillverkare att ta över
Läs mer och se film>>>

:: 2015-03-04
Imidakloprid och acetamiprid nu på FSC:s lista över mycket farliga bekämpningsmedel
Dispens krävs därför från Internationella FSC för användning av Merit Forest WG och Imprid Skog Läs mer>>>

:: 2015-01-27
Snytbaggeprogrammet fortsätter i begränsad omfattning 2015-2016
Läs mer>>>

:: 2015-01-27
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider
Resultat från 2013 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 2 år, hösten 2014
Läs mer>>>

:: 2014-12-11
Ny doktorsavhandling från SLU om snytbaggens ätvanor
Läs mer>>> Se avhandlingen>>>

:: 2014-12-10
Myror motar snytbaggar vid plantan
Ny doktorsavhandling från SLU
Läs mer>>>

:: 2014-11-28
Nya handledningar om skaderisker och åtgärder mot snytbaggeskador
Hela Sverige>>> Norrland>>>

:: 2014-10-23
Snytbaggen gillar de flesta barrträd!
Ny studie om skador på introducerade trädslag
Läs mer>>>

:: 2014-10-23
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider
Resultat från 2011 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Slutrapport efter tre år
Läs mer>>>

:: 2014-10-21
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider
Resultat från 2014 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 1 år, hösten 2014
Läs mer>>>

:: 2014-10-20
Förhastad slutsats om snytbaggen som sjukdomsspridare till människa
Läs om debatten>>>

:: 2014-10-08
Ny studie från KTH och SLU
Jästsvamp i snytbaggens avföring tillverkar metylsalicylat, som är avskräckande för snytbaggen
Läs mer>>>

:: 2014-0-06
Skogseko uppmärksammar Snytbaggeprogrammet och förmedlar råd om åtgärder mot skador
Läs artikeln sid 38-40>>>

:: 2014-09-26
Nu kan du anmäla dig till Plantans dagar i Gysinge 26-27
november

Anmälan>>>

:: 2014-09-04
Kemikalieanvändningen halverad på 4 år i FSC-certifierade skogsbruket
Läs mer>>>

:: 2014-08-20
Ökad risk för snytbaggeskador efter skogsbrand
Skogsbranden i Västmanland aktualiserar faran för omfattande skador av snytbagge i skogs-planteringar efter brand.
Läs mer>>>

:: 2014-08-18
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider
Slutrapport från storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge
Läs mer>>>

:: 2014-08-04
Merit Forest WG godkänt till 2015-03-31
Kemikalieinspektionen har förlängt giltighetstiden för gällande produktgodkännande i avvaktan på nytt beslut.
Läs mer>>>

:: 2014-07-03
Plantans dagar 26-27 november i Gysinge
Med bl a syntes av forskningen inom Snytbaggeprogrammet
Läs mer>>>

:: 2014-06-18
Årets test av plantskydd utlagt i Asa
Se vilka skydd som testas>>>

:: 2014-05-15
Ökande skador av svarta bastborrar
Inte längre bara ett problem i granplanteringar i norra Sverige
Läs Skogseko maj 2014, sid 40-41>>>

:: 2014-05-15
Skogsstyrelsen rapporterar skogsskador i Region Syd 2013
Snytbaggeskador redovisas på sidan 3 i rapporten
Läs rapporten>>>

:: 2014-04-01
Snytbaggens förehavanden under dygnet kartlagda
De rör sig mest under tidiga delen av natten och de äter under 6 % av tiden under dygnet visar SLU-forskare i en ny studie
Läs mer>>>

:: 2014-03-24
Ny vaxmaskin
Svenskt företag har startat anläggning i Tyskland för behandling av barrotsplantor med vax mot snytbagge
Läs mer>>>

:: 2014-04-01
Snytbaggens förehavanden under dygnet kartlagda

De rör sig mest under tidiga delen av natten och de äter under 6 % av tiden under dygnet visar SLU-forskare i en ny studie
Läs mer>>>

:: 2014-03-24
Ny vaxmaskin

Svenskt företag har startat anläggning i Tyskland för behandling av barrotsplantor med vax mot snytbagge
Läs mer>>>

:: 2014-02-18
Södra ökar produktionen av beläggningsskyddet Cambiguard
Läs mer>>>

:: 2014-02-04
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2012 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 2 år, hösten 2013
Läs mer>>> 

:: 2014-01-27
Förlängt godkännande för Merit Forest WG t o m 2014-07-30

Läs mer>>> 

:: 2013-12-30
Kemikalieinspektionen oroad: effekter på hjärnan av imidakloprid och acetamiprid, som båda finns i preparat mot snytbagge

Läs mer>>>
EFSA-rapport>>>
Originalrapport>>> 

:: 2013-12-30
Nya EU-krav för växtskyddsmedel

Förebyggande åtgärder ska användas i första hand
Läs mer>>> 

:: 2013-12-17
Skogforsk satsar på forskning om inversmarkberedning och maskinell skogsplantering

Läs mer>>>
Läs om invers (s 6-9)>>> 

:: 2013-12-11
Metyljasmonat triggar plantors försvar mot snytbaggar

En ny metod för plantskydd studerad av SLU-forskare i samarbete med spansk forskargrupp.
Läs mer>>> 

:: 2013-11-22
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Slutrapport från 2010 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 3 år, hösten 2012
Läs mer>>> 

:: 2013-11-19
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2013 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 1 år, hösten 2013
Läs mer>>>

:: 2013-09-25
Conniflex till Värmland

Bergvik Skog investerar i en Conniflex-anläggning i plantskolan i Sjögränd, Uddeholm
Se pressmeddelande>>>

:: 2013-08-05
Kemikalieinspektionen godkänner ny insekticid mot snytbagge

Läs mer>>>

:: 2013-08-05
Seminarium 2013-06-01 om insekticidfri återbeskogning med FSC-certifierade skogsföretag

Se dokumentationen>>>

:: 2013-07-02
UV-B-exponering av unga granplantor - en ny väg mot förbättrat snytbaggeskydd?

Läs mer>>> 

:: 2013-06-20
Många nya plantskydd med i årets test i Asa

Se vilka skydd som testas>>> 

:: 2013-06-14
Resistens mot snytbaggegnag undersöks

SLU-forskare har just planterat 10 000 granplantor för att studera genetisk variation i resistens mot snytbagge Läs mer>>> 

:: 2013-05-13
Doktorsavhandling från KTH om mikroorganismer hos snytbaggen.

Läs mer>>> 

:: 2013-04-23
Lena Sammeli-Johansson fick Guldkvisten för att ha satt Conniflex på marknaden

Läs mer>>> 

:: 2013-04-18
Skum – ett nytt plantskydd

Ett nytt koncept för skydd av plantor mot snytbagge presenteras av forskare i Snytbaggeprogrammet
Läs mer>>> 

:: 2013-04-18
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2011 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 2 år, hösten 2012
Läs mer>>> 

:: 2013-03-25
Ny studie om återhämtningsförmågan hos tallplantor vid snytbaggegnag och torka

Läs mer>>> 

:: 2013-03-21
Nytt projekt om skydd av plantor med metyljasmonat

Läs mer>>>

:: 2013-02-28
Nya videoklipp med snytbaggar finns nu på Youtube

Titta på Fraukes videoklipp>>>

:: 2013-01-30
Nytt EU-projekt om vaxskydd mot snytbagge

SLU en av många deltagare i flera länder
Läs tidningsartikel>>>
Projektbeskrivning>>>

:: 2013-01-09
Svampdoft avskräcker snytbaggen

Nya forskningsresultat publicerade>>>

:: 2012-12-19
Ny inversplog redo för test

Till våren ska den nya inversplogen vara klar för test i verkligheten
Läs mer >>>

:: 2012-11-28
På god väg mot giftfria plantor

PLANTAktuellt har sammanställt läget hos de olika företagen>>>

:: 2012-11-22
Myror skyddar plantan mot snytbaggegnag

Nya forskningsresultat publicerade>>>

:: 2012-11-15
Ladda hem snytbaggeappen till din iPhone!

Pressmeddelande>>>

:: 2012-10-21
Svenska Skogsplantor lanserar skydd för barrot och TePlus-plantor våren 2013

Läs mer>>>

:: 2012-10-12
Snytbaggens födobeteende studeras i detalj

Metodik presenterad på internationell konferens
Läs mer, sid 333-337>>>

:: 2012-10-09
Miniplantor luktar inte så gott för snytbaggen

Nya forskningsresultat publicerade
Läs mer>>>

:: 2012-10-08
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2012 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 1 år, hösten 2012
Läs mer>>>

:: 2012-10-04
Snytbaggar gör filmdebut i informationsfilm om livet i skogen

Se bl.a. Snytbaggeprogrammets Vitezslav Manaks bidrag med en sekvens där myror angriper en snytbagge.
Se youtube-klipp>>>

:: 2012-09-24
Ny studie visar omfattande snytbaggeskador på douglasgran

Läs mer>>>

:: 2012-09-05
Sundins Skogsplantor utökar sin plantförsäljning med vaxade plantor

Pressrelease>>>

:: 2012-07-29
Södra lanserar mekaniskt skydd för täckrotsplantor

Börjar sälja täckrotsplantor av gran behandlade med ett mekaniskt skydd mot snytbagge till sina FSC-certifierade medlemmar
Läs mer>>>

:: 2012-06-18
Vaxbehandling mot snytbagge i Holmens nya plantskola
Satsar på individuell behandling med vax av varje planta
Läs mer>>>

:: 2012-05-21
Seminarium om insekticidfri återbeskogning i Uppsala 11 juni

Arrangörer är de svenska FSC-certifierade företagen samt Skogsbrukets plantskyddskommitté
Läs mer>>>

:: 2012-05-21
Slutrapport från test i Asa av mekaniska plantskydd
Läs mer>>>

:: 2012-04-29
Nytt examensarbete vid SLU: Effekten av markbehandling på omfattning av snytbaggeskador

Läs mer>>>


:: 2012-02-15
Vaxskyddade barrotsplantor snart i produktion

Läs mer>>>


:: 2012-02-03
FSC beviljar insekticiddispenser

FSC:s styrelse har nu bifallit samtliga 14 ansökningar om dispens för användning av insekticid mot snytbagge
Se protokoll 2011-12-08 och 2012-01-26>>>

:: 2012-02-02
Försök med mekaniska skydd och insekticider - Bergvik Skog AB och SLU

Resultat från återinventering efter två år i fält
Läs mer >>>

:: 2012-01-27
Snytbaggeskador i Norrland

Resultat från sex års inventeringar, 2006-2011
Preliminärrapport>>>

:: 2012-01-25
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2010 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 2 år, hösten 2011
Läs mer>>>

:: 2012-01-23
Ny Asa-rapport

Preliminära resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter två år 2011 - anlagt våren 2010
Läs mer>>>

:: 2011-12-28
Nyhet från Skogsaktuellt

Branschen satsar på giftfria plantskydd
Läs mer>>>

:: 2011-12-16
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider
Resultat från 2011 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 1 år, hösten 2011
Läs mer>>>

:: 2011-12-14
Ny utvärdering av praktiska planteringar med Conniflex
Resultat från inventeringar efter ett, två och tre år i fält. Svenska Skogsplantor - SLU Läs mer >>>

:: 2011-12-13
Fortsatt godkännade från KEMI

Forester (cypermetrin) och Hylobi Forest (lambda-cyhalotrin) godkänns mot snytbagge från 2012-01-01 t. o. m. 2015-12-31. Merit Forest (imidakloprid) har ett godkännande t. o. m. 2014-01-31.
Läs mer>>> (sök under resp. preparat, (grön prick), Historik, Fortsatt godkännande)

:: 2011-12-09
Nytt domännamn för Snytbaggehemsidan

Snytbaggehemsidan kan nu även nås via www.snytbagge.se

:: 2011-12-09
Claes Hellqvist får KSLA-belöning

Snytbaggeprogrammets mångårige medarbetare får belöningen 2012 för föredömliga insatser i skogs- och jordbruks-forskningens tjänst.
Läs mer>>>

:: 2011-12-08
Forskning om myror och snytbaggar uppmärksammad

Läs mer>>>

:: 2011-11-02
Kraftig ökning av plantor med icke-kemiska skydd

Under 2012 kommer drygt 21 miljoner plantor med icke-kemiska skydd mot snytbagge att produceras vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2011
Pressmeddelande FSC>>>

:: 2011-10-31
Med rätt åtgärder klaras snytbaggen i Norrland


En ny stor studie från Snytbaggeprogrammet visar på användbara strategier.
Läs mer>>>

:: 2011-10-14
Branschsamarbete för giftfria skogsplantor

Tre svenska plantproducenter går samman i ett gemensamt projekt för att introducera ett giftfritt skydd mot snytbaggen
Läs mer >>>

:: 2011-10-04
Se nya inversplogen i aktion

Skogforsks nya inversplog, framtidens markberednings-aggregat?
Visa filmklipp >>>
Läs mer om invers >>>

:: 2011-09-26
Mekaniska snytbaggeskyddet MultiPro förvärvat av Sveaskog
Skyddet är avsett för barrots- och TePlusplantor och ska vidareutvecklas av Svenska Skogsplantor
Läs mer >>>

:: 2011-09-12
Magnus Petersson ny skogskötselchef på Södra

Magnus lämnar nu Snytbaggeprogrammet för sin nya tjänst på Södra.
Läs mer >>>

:: 2011-08-11
Seminarium Snytbaggeskador & Plantetablering

Snytbaggeprogrammet bjuder in till en informa-tionsdag på Vindelns försökspark där föreläs-ningar varvas med praktiska övningar i fält.
Läs mer >>>

:: 2011-06-23
På väg mot insekticidfri återbeskogning

Vid Plantskyddskommitténs årliga seminarium redovisades vad som sker inom forskningen och vad de enskilda bolagen gör för att uppnå målet om insekticidfri återbeskogning.
Läs mer >>>

:: 2011-06-23
Seminarie kring snytbaggeskador och plantetablering
Snytbaggeprogrammet och Skogforsk bjuder in till en diskussion kring dessa frågor under en dag på Vindelns försökspark.
Läs mer >>>

:: 2011-05-30
Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Sammanställning av resultat från olika försök på Asa och Tönnersjöhedens försöksparker
Läs mer >>>

:: 2011-04-26
Ny snytbaggepublikation
Intressanta resultat om effekter av bl.a. näringsladdning av plantor och inversmarkberedning
Läs Abstract >>>


:: 2011-04-19
De 50 vanligaste frågorna om snytbaggen

Vi har sammanställt några av de frågor som nästan alltid dyker upp
Läs mer>>>


:: 2011-04-18
Liknande nivå på snytbaggeskadorna i Norge

142 hyggen i södra Norge inventerade hösten 2010 med samma metodik som vi har använt i Sverige
Rapport>>>

:: 2011-04-15
Ny Asa-rapport

Slutrapport efter tre år för 2008 års försök med mekaniska skydd och insekticider
Rapport>>>

:: 2011-04-04
Ny Asa-rapport

Test av mekaniska plantskydd och insekticider efter två år
Rapport>>>

:: 2011-03-23
Ännu en Conniflex-linje beslutad
Svenska Skogsplantor bygger en tredje anläggning vid Lugnets plantskola
Pressmeddelande >>>

:: 2011-03-03
Bergvik Skog investerar i Conniflexlinje

Beslut om en första Conniflex-anläggning utanför Svenska skogsplantor
Pressmeddelande >>>

:: 2011-03-01
Snytbaggeskador i Norrland

Preliminära resultat från fem års inventeringar
Rapport>>>
Artikel>>>

:: 2011-02-24
Rapport

Preliminära resultat från storskaligt försök med mekaniska plantskydd
Rapport>>>

:: 2011-02-18
Bra planteringspunkt viktigare än hur jämnt plantorna står

Läs mer >>>

:: 2011-02-17
Avhandling

Ny avhandling från Chalmers om mikro-inkapsling av kemiska ämnen som kan motverka snytbaggegnag
Avhandling>>>

:: 2011-02-03
Ny rapport om olika markberedningsmetoders effekt på snytbaggeskador

Rapport>>>


:: 2010-12-22
Fler dispenser från FSC

Samtliga ansökningar om få använda insekticider mot snytbagge år 2011 har nu beviljats, förutom en som behöver kompletteras inför nytt beslut den 14/2

:: 2010-12-14
Inversmarkberedning

Nya tekniker för kontinuerlig inversmarkberedning studeras av Skogforsk
Läs mer>>>

:: 2010-12-13
Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2010

Rapport>>>

:: 2010-12-03
FSC ger nya dispenser

Ytterligare sju ansökningar om dispens från FSC:s stopp för insekticider mot snytbagge beviljades den 29/11. Ej beviljade ansökningar kan kompletteras till den 13/12 och nytt beslut tas den 22/12.

:: 2010-11-25
Conniflex-anläggning nr 2 är nu igång i Vibytorp och en tredje projekteras

Läs mer >>>

:: 2010-11-23
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider
Preliminära resultat från 2010 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 1 år, hösten 2010
Läs mer >>>

:: 2010-11-05
Docentföreläsning av Niklas Björklund om skogsskydd mot barkborrar och snytbaggar

Föreläsningen hålls fredag den 12 november kl 10.00 i Ultunabiblioteket, SLU, Uppsala
Läs mer >>>

:: 2010-10-22
Många avslag när kemikaliedispenser behandlades

FSC beviljar dispens för 3 av 8 sökande som vill använda kemikalier mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2010-10-15
Utvärdering av Conniflex i fält

Sammanfattning av SLU:s utvärderingar av Conniflex 2007-2009
Läs mer >>>

:: 2010-10-14
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider
Slutrapport från 2007 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador på täckrots- och barrots-plantor vid Asa försökspark
Läs mer >>>

:: 2010-10-04
Konferens Plantan10 - Framtidens föryngringar

Höstens konferens om föryngring hålls i Falkenberg 2-3 november. En hel del snytbagge står på programmet
Läs mer >>>

:: 2010-08-31
Snytbaggeskador & Plantetablering

Seminarium på initiativ av Snytbaggeprogrammet den 28 september i Siljansfors
Läs mer >>>

:: 2010-08-23
Nytt examensarbete om snytbagge

Angrepp av snytbagge och svart granbastborre i Norrland. Skadeläget på SCA's marker en vegetationsperiod efter plantering
Läs mer >>>

:: 2010-07-15
Epigenetiskt minne: hjälp till självhjälp mot snytbagge?

Ett nytt forskningsprojekt ska se om det går att "lära" plantorna att försvara sig genetiskt
Läs mer >>>

:: 2010-06-22
Liknande nivå på snytbaggeskadorna i Norge

50 hyggen i södra Norge inventerade med samma metodik som vi har använt i Sverige
Läs rapport >>>
Läs sammanfattning >>>

:: 2010-06-11
På väg mot insekticidfri återbeskogning

De FSC-certifierade skogsföretagen har tillsammans med Plantskyddskommittén tagit ett nytt gemensamt initiativ för att nå målet insekticidfri återbeskogning
Läs mer >>>

:: 2010-06-03
Årets snytbaggeinsamling klar

För våra olika studier av snytbagge behövs en del försöksdjur. Årets insamling gjordes igår med lyckat resultat
Läs mer >>>

:: 2010-04-13
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Preliminära resultat från 2008 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, resultat efter 2 år, hösten 2009
Läs mer >>>

:: 2010-03-12
Conniflex lanseras på marknaden

Sveaskog och Svenska Skogsplantor inbjuder till press- och informationsträff 24 mars kring lanserandet av snytbaggeskyddet Conniflex
Läs mer >>>

:: 2010-03-03
Seminarium 25 mars på Skogforsk om Skogsföryngrings-programmet 2006-2009
Läs mer >>>

:: 2010-02-24
Södra satsar på utveckling av nytt snytbaggeskydd

Södras helägda dotterbolag Södra Odlarna har startat ett projekt för att ta fram ett mekaniskt plantskydd mot snytbagge. Målet är att på sikt helt komma ifrån kemikalieanvändningen vid skogsföryngring.
Läs mer >>>

:: 2010-02-11
Snytbaggemodellen – ett hjälpmedel för bättre föryngringar

Inbjudan till workshop - lär dig välja bästa föryngringsmetod för att få hög överlevnad till lägsta möjliga kostnad.
Läs mer >>>

:: 2010-01-11
Snytbaggeförsök Bergvik Skog 2009

Resultat från snytbaggeförsök med beläggningsskyddet Bugstop, barriärskyddet MultiPro och insekticiden Merit Forest
Läs mer >>>

:: 2009-12-28
Snytbaggen i Skogsskötselserien

”Skador på skog” med bl.a. ett kapitel om snytbaggen finns nu i Skogskötselserien på Skogsstyrelsens hemsida.
Skador på skog >>>

:: 2009-12-28
Conniflex i praktiska planteringar
Resultat från inventering av praktiska planteringar med Conniflex-skyddade plantor på Sveaskogs mark hösten 2009
Läs mer >>>

:: 2009-12-17
Nytt projekt
Stiftelsen för Strategisk Forskning satsar på ett omfattande projekt om träds resistens mot parasiter med Stefan Jansson vid Umeå universitet som huvudsökande. Ett delprojekt om snytbaggen leds av Göran Nordlander vid SLU i Uppsala.
Läs mer >>>

:: 2009-12-08
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider
Preliminära resultat från 2009 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, resultat efter 1 år, hösten 2009
Läs mer >>>

:: 2009-12-03
Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige hösten 2009

Rapport >>>

:: 2009-11-17
Snytbaggeprogrammet

Nytt femårigt forskningsprogram beslutat av Plantskyddskommittén
Forskningsprogram >>>

:: 2009-09-25
Skogskonferensen
Skogskonferensen hålls den 25-26 november i Uppsala och handlar i år om skogsskador, med bl. a. två föredrag om snytbagge
Läs mer >>>

:: 2009-09-14
Ny doktorsavhandling
Kristina Wallertz vid SLU:s institution för sydsvensk skogsvetenskap försvarade den 11 september sin avhandling "Pine weevil feeding in Scots pine and Norway spruce regenerations"
Läs avhandlingens engelska sammanfattning här >>>

:: 2009-07-03
Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige - extra inventering juni 2009
Rapport >>>

:: 2009-06-16
Workshop om kommande snytbaggeforskning i Uppsala den 17 augusti
Läs mer >>>

:: 2009-06-09
Rapport
Slutrapport från 2006 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador på täckrots- och barrots-plantor vid Asa försökspark
Rapport >>>

:: 2009-04-01
Forskningsprogram-mens resultat 1997 - mars 2009 sammanfattade
Rapport >>>

:: 2009-03-13
Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige
Rapport för 2008 >>>

Rapport för 2007 >>>

:: 2009-02-09
Storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge
Slutrapport efter treårigt storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2009-02-07
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticiderPreliminära resultat från 2008 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, resultat efter 1 år, hösten 2008
Läs mer >>>

:: 2009-02-07
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Preliminära resultat från 2007 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, resultat efter 2 år, hösten 2008
Läs mer>>>

:: 2008-12-12
Snytbaggeforskning uppmärksammas i SLU-tidningen Miljö- trender nr 4/2008, som är ett tema-nummer om skog

Läs mer på sid. 10 >>>

:: 2008-12-11
Merit Forest WG godkänt mot snytbagge t. o. m. 2014-01-31

Enligt Kemikalie-inspektionens beslut 2008-11-19 kommer preparatet Merit Forest WG (imidakloprid) att få fortsatt godkännande för användning mot skadeinsekter på barrträdsplantor samt på obarkat virke. Beslutet träder i kraft 2009-01-01 och gäller längst t. o. m. 2014-01-31.
Se vidare: www.kemi.se

:: 2008-09-29
Conniflex-metoden beskriven och testad i internationell publikation

Läs mer>>>

:: 2008-09-26
Skyddsffekt mot snytbaggeskador för cypermetrin, imida-kloprid, lambdacyhalotrin och Conniflex

Sammanställning av försök anlagda 2002-2006
Läs mer>>>

:: 2008-08-18
Skador av snytbagge övervakas

Ett program för övervakning av skadesituationen är under utveckling i
samarbete mellan Skogsstyrelsen och SLU
Läs mer>>>

:: 2008-05-20
Ny treårig utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Slutrapport från 2005 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador på täckrots- och barrots-plantor vid Asa försökspark
Läs mer>>>

:: 2008-04-18
Webbhandboken "Skogsskötselåtgärder mot snytbagge" nu i uppdaterad version (1.3)

Läs mer>>>

:: 2008-03-28
Snytbaggen svår skadegörare i Norrland

Inventeringar visar lokalt mycket hög plantdödlighet.
Läs mer>>>

:: 2008-03-03
Nytt projekt om stubbskörd, snytbaggar och plantöverlevnad

Del av ny satsning gemensam för Energi-myndigheten och SLU
Läs mer>>>

:: 2008-02-07
Insekticiders akuta effekt på plantörer

Studien utförd på uppdrag av Plantskyddskommittén finns nu som offentlig rapport på svenska och engelska.
Slutrapport på svenska
Final report in English

:: 2008-01-25
Klart om kemiska medel mot snytbagge inom Svenska FSC

Läs mer>>>

:: 2008-01-23
Plantera rätt är hett

Läs mer>>>

:: 2008-01-17
Gnagavskräckande ämnen mot snytbagge

Forskningsprojekt slutrapporterat och nytt projekt startat
Läs mer>>>

:: 2008-01-16
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Preliminära resultat från 2007 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, resultat efter 1 år, hösten 2007
Läs mer>>>

:: 2008-01-16
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Preliminära resultat från 2006 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, resultat efter 2 år, hösten 2007
Läs mer>>>

:: 2008-01-09
Plantera rätt - om planteringspunktens betydelse.

Här finns program och annan information om seminariet den 22 januari i Uppsala

:: 2007-12-06
Insekticider mot snytbagge godkändat o m 2011

Beslut om nya eller förlängda godkännanden för fyra preparat, varav ett med lambda-cyhalotrin (Hylobi Forest)
Läs mer>>>

:: 2007-09-20
FSC överens om kemikaliefritt skogs-bruk - men med undantag

Undantagen ska ut-formas till 31 januari 2008 och sedan omprövas årligen
Läs mer>>>

:: 2007-09-14
Asa-mockan

Slutrapport från försök med Asa-mockan vid Asa försökspark
Läs mer>>>

:: 2007-05-29
Skyddseffekt mot snytbaggeskador för permetrin, cyper-metrin, imidakloprid och Conniflex

Sammanställning av för-sök anlagda 2002-2005 på Asa och Tönnersjö-hedens försöksparker
Läs mer>>>

:: 2007-05-28
Ny treårig utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Slutrapport från 2004 års försök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador på täckrots- och barrotsplantor vid Asa försökspark
Läs mer>>>

:: 2007-05-08
Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Preliminära resultat från 2005 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, resultat efter 2 år, hösten 2006
Läs mer>>>

:: 2007-03-02
Insekticiders varaktighet på plantor

Slutrapport från uppdragsstudie över insekticidmängd på plantor över tiden samt effekten mot snytbaggegnag
Läs mer>>>

:: 2007-02-19
Mekaniska plantskydd i praktiskt bruk

Preliminära resultat efter ett år från storskalig studie av mekaniska plantskydd i samarbete med tre skogsföretag.
Läs mer>>>

:: 2006-11-27
Ny treårig utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Slutrapport från 2003 års försök med mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbagge vid Asa försökspark
Läs mer>>>

:: 2006-11-06
Ny utvärdering av mekaniska skydd

Resultat från årets tester av mekaniska plantskydd mot snytbagge vid Asa försökspark - preliminär rapport
Läs mer>>>

:: 2006-10-10
Gudrun och insekterna
SLU-entomologerna informerar den 16 november på Ultuna, Uppsala.
Läs mer>>>

:: 2006-04-13
Två nya examensarbeten om snytbagge

Två nya examensarbeten vid SLU, inst för entomologi har studerat sambandet mellan plantstorlek, snytbaggeskador och inducerat försvar hos plantan
Läs mer>>>

:: 2006-04-13
Nytt projekt om miniplantor och snytbagge

FORMAS har beviljat medel till ett nytt fyraårigt forsknings-projekt, "Miniplantor - ny möjlighet för integrerad snytbaggekontroll"
Läs mer>>>

:: 2006-03-17
Ny webbhandbok om åtgärder

Handboken "Skogsskötselåtgärder mot snytbagge" och ett nytt faktablad finns nu på Snytbaggehemsidan
Läs mer>>>

:: 2006-02-10
Inbjudan till seminarium

Skogsbrukets Plant-skyddskommitté inbjuder till seminariet "Snytbaggeskydd i praktiken" i Växjö den 20 mars
Läs mer>>>

:: 2006-01-20
Snytbaggens förökning efter stormen

I stormområdet finns ett överflöd av yngelmaterial för snytbaggen. Nu undersöks hur det påverkar snytbaggens förökning och risken för plantskador.
Läs mer >>>

:: 2005-12-20
Insekticider får användas t o m 2009

Kemikalieinspektionen har beslutat att Cyperplus och Merit Forest får användas mot snytbaggen t o m år 2009 (2008-2009 utfasningsperiod).
PM från KEMI

:: 2005-12-14
Conniflex och Beta Q till Sveaskog

Beläggningsskydden Conniflex och Beta Q har köpts av Sveaskogs dotterbolag Svenska Skogsplantor. Företaget satsar nu på dessa alternativ till kemiska skydd.
Pressmeddelande från Sveaskog - Svenska Skogsplantor
Pressmeddelande från Lantmännen - Robigus AB

:: 2005-12-01
Ny licentiat-avhandling

Den 16 december kl 10.00 kommer Kristina Wallertz att hålla ett seminarium om sin licentiatavhandling ”Pine weevil Hylobius abietis feeding in shelterwood systems”, i Alnarp.
Abstract och fullständig avhandling
Svensk sammanfattning

:: 2005-11-03
Snytbaggen ratar rötter i vindfällen

De stormfällda trädens rötter utnyttjas i mycket olika grad som yngelmaterial av snytbaggen. Uppryckta rötter är för torra medan rötter på träd med rotkontakt är för livskraftiga för att larverna ska utvecklas.
Läs mer >>>

:: 2005-05-25
Fortsatt snytbaggeforskning

Det är nu klart att ”Snytbagge 2005” kommer att följas av ett nytt forskningsprogram om ”System för effektiv hantering av snytbaggeproblemet”.
Läs mer >>>

:: 2005-01-24
Snytbaggen i stormens spår

Stormfällningarna har återigen satt fokus på barkborrar och andra skadegörare på skog och virke. Hur kommer stormfällningen att påverka snytbaggen framöver?
Läs mer >>>

:: 2004-12-17
Ny doktorsavhandling

Magnus Petersson vid SLU:s institution för sydsvensk skogsvetenskap försvarade den 17 december sin avhandling "Kombination av åtgärder kan minska snytbaggeskadorna"
Läs den svenska sammanfattningen här
Läs avhandlingens engelska sammanfattning här

:: 2004-10-08
Goda resultat för Bugstop och Conniflex i praktiska planteringsförsök

Under 2004 har Bergvik Skog AB jämfört skyddseffekten för två av de mest lovande alternativa snytbaggeskydden som finns på marknaden idag, Bugstop och Conniflex, med två olika insekticider, Permasect och Merit Forest.
En sammanfattning av försöket kan hämtas här (pdf)

:: 2004-06-07
Ny doktorsavhandling

Niklas Björklund vid SLU:s institution för entomologi försvarade den 28 maj sin avhandling om snytbaggens beteende.
Läs populär sammanfattning här
Läs avhandlingens engelska sammanfattning här