Aktuellt

:: 2024-04-19

Aktuell statistik från Skogsstyrelsen om levererade skogsplantor 2023

Läs mer >>>

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Vaxskydd (Ekovax, Bugstop)

Att skydda plantans stam med ett lager paraffinvax har testats sedan mitten av 1990-talet. Vax ger en relativt god skyddseffekt mot snytbagge under åtminstone det första året i fält. Tidiga formuleringar av vaxet tenderade att tidigt spricka sönder men vaxproducenten Norsk Wax har kontinuerligt utvecklat nya varianter med lägre sprickbenägenhet för att ge ett förbättrat skydd även under det andra året.

I de första försöken med vax användes formuleringar som gav upphov till skador i kambiet. Det vax som används idag har en inblandning av vitt färgämne och inga liknande behandlingsskador har registrerats med de nya vaxerna.

För täckrotsplantor

Vid Bergviks plantskola i Sjögränd installerades i mitten av 1990-talet en första anläggning för produktionsmässig massapplicering av vaxade täckrotsplantor. Flytande vax sprutades på den nedre delen av plantan i samband med upptagning och packning. Denna behandlingslinje lades ned 2014.

Under 2012 byggdes en ny behandlingslinje för applicering av vax på täckrotsplantor upp i Holmen Skogs plantskola i Friggesund. Under 2015 behandlades ca 5 miljoner granplantor i denna anläggning.

Institutionen för ekologi, SLU, har sedan mitten av 1990-talet utvärderat vaxbehandlade plantor i ett flertal fält- och labförsök. Resultat från ett av de senaste fälttesterna kan laddas ner här. Vaxbehandlade plantor har även ingått i många av testerna vid Asa försökspark. Äldre fälttester finns redovisade i en lång rad rapporter (se publikationslistan).

För plugg- och barrotsplantor

Massapplicering av vax är idag endast möjlig att utföra för täckrotsplantor. Mindre partier av barrotsplantor kan dock behandlas manuellt genom doppning.

Som ett första led i övergången till mekaniska plantskydd tog Södra under vintern 2012 i bruk en ny anläggning för applicering av ett mekaniskt vaxskydd på barrotsplantor och PluggPlusEtt-plantor. Detta utvecklingsarbete gjordes tillsammans med Ramlösa Plantskola och Sundins Skogsplantor. Även fler barrotsplantskolor i södra Sverige har idag tillgång till utrustning för manuell vaxbehandling. En betydande del av de vaxade plantorna behandlas idag i Estland, Lettland och Tyskland.

Under 2015 levererades totalt inom landet ca 10 miljoner vaxbehandlade barrots- och PluggPlusEtt-plantor.

Läs pressmeddelande Södra juli 2012
Läs pressmeddelande Sundins skogsplantor sept 2012

Tillverkare:
Norsk Wax as.
Sjøparken, Larvik
N-3290 Stavern, Norway
Tel. +47 33 11 65 68
Mob. +47 90 53 00 04
(Tel. +47 35 57 33 00)
E-post: jmp@norsk-wax.no
Hemsida: www.kvaae.no/

Vaxbehandlad täckrotsplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Vaxbehandlad täckrotsplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Vaxbehandlad barrotsplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU
Vaxbehandlad barrotsplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU