Aktuellt

:: 2024-04-19

Aktuell statistik från Skogsstyrelsen om levererade skogsplantor 2023

Läs mer >>>

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Bekämpning av snytbagge - historisk översikt 

I Sverige har vi under 150 år har försökt utveckla olika skydd och skogliga åtgärder för att komma tillrätta med snytbaggeskadorna. Åtgärderna har gått ut på att antingen:

- begränsa antalet snytbaggar på hygget eller att minska intensiteten av deras gnag på plantor under den period då plantorna är känsliga för gnag eller

- förhindra/minska möjligheten för gnag eller minska effekterna av detta.

Kissels snytbaggefälla

Kissels snytbaggefälla - ett tidigt exempel på hur man i Tyskland försökte komma tillrätta med snytbaggeproblemen genom att använda sinnrika fällor. (Escherich, K. 1923. Die Forstinsekten Mitteleuropas) (klicka här för förstorad bild)

1850-tal

Stubbrytning. Sprid ut hyggena. Fångstbarkar mm (Holmgren 1867)

1910-tal

Plåtkragar som mekaniska skydd (Tyskland) (Bergner 1904)

1930-tal

Hyggesvila. Sådd och stora plantor. Stubbrytning. Fångstbarkar, fällor m.m. (Trägårdh 1939)

Fällor behandlas med kalciumarsenat (Danmark) (Thomsen & Wichmand 1932)

1940-tal

DDT upptäcks i Schweiz och används mot tallmätaren 1943 (Butowitsch 1946)

1950-tal

Insekticider testas mot snytbaggen
Plantor behandlas med DDT

1975

DDT förbjuds, inget annat medel godkänns; hyggesvila och markberedning används (Snytbaggeutredningen 1978)

1980-tal

Permetrin registreras och används. Mekaniska skydd utvecklas. TENO-kragen och plantstrumpan får halvkommersiell användning (Eidmann 1980; Lindström et al. 1986; Eidmann & von Sydow 1989)

1990-tal

Kravspecifikation för mekaniska skydd; många skydd utvecklas (Lindström m. fl. 1993)

1996

En ny maskin för massapplicering av plantor med vax (Bugstop) byggs av Stora Enso Skog

2003

Två nya insekticider godkänns av KEMI

2004

Permetrinförbudet får full effekt

2005

Svenska Skogsplantor förvärvar beläggningsskydden Conniflex och Beta Q för vidare utveckling

2009

Första Conniflex-anläggningen i full drift hos Svenska Skogsplantor, ytterligare två planeras med en prognos på 50 milj plantor

2010

FSC-certifierade skogar ska brukas utan kemikalier men dispens kan lämnas fram till 2011-11-31.

2011

Svenska Skogsplantor förvärvar barriärskyddet MultiPro

2012

Bergvik Skog inviger första Conniflex-anläggningen utanför Svenska Skogsplantor med en beräknad årsproduktion på 15 milj plantor. Inom flera skogsbolag pågår aktiv utveckling av olika snytbaggeskyddslösningar.

2013

Södra introducerader snytbaggeskyddet Cambiguard. En första produktionslinje för behandling byggs upp vid plantskolan i Falkenberg vilken 2015 kompletteras med en linje i Flåboda plantskola

Grohmanns fälla. Färska meterlånga klampar av gran grävs stående ned i jorden och täcks med jord, granris och grästorv. Efter äggläggning barkas klamparna. Ett exempel på några av de fångstmetoder som användes i början av 1900-talet.

Ur Den större snytbaggen och dess bekämpande av I. Trägårdh 1929. Foto av författaren