Aktuellt

:: 2024-06-25

Effekter av torka och snytbaggeskador på plantor med olika beläggningsskydd

Läs mer >>>

:: 2024-06-09

Skyddsåtgärder mot snytbagge fungerar även mot bastborrar

Läs mer >>>

:: 2024-05-14

Ny doktorsavhandling om plantors försvar mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2024-04-19

Aktuell statistik från Skogsstyrelsen om levererade skogsplantor 2023

Läs mer >>>

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbagge 2009 : Testning av plantskydd

Testning av skyddsfunktionen hos nya mekaniska plantskydd

Testningen av mekaniska skydd bör fortsätta eftersom det fortfarande är möjligt både att utveckla nya skydd och förbättra de befintliga. Testverksamheten kan också stimulera till helt nya idéer som snabbt kan få skyddseffekten dokumenterad. En mer restriktiv hållning från programmets sida till vilka skydd som ska testas är däremot lämplig, eftersom vi idag har goda förutsättningar att på förhand göra bedömningar av skyddseffekten hos olika produkter.

De plantskydd som testats hittills har i huvudsak varit avsedda för täckrotsplantor. Det är därför aktuellt att uppmuntra utveckling och testning av mekaniska skydd för barrotsplantor och Plugg+1-plantor, vilka utgör mer än 50 % av alla plantor som sätts i södra Sverige. Koncept som bör undersökas för båda planttyperna är behandling med beläggningsskydd där plantorna står utomhus i plantskolan eller som efterbehandling i fält.

Utvärdering av skydd i praktiskt bruk i olika delar av Sverige

Det finns idag skydd som har genomgått en relativt lång utvecklingsperiod med successiva förbättringar och därför är det naturligt att studera hela kedjan för dessa skydd. Aspekter som behandling, lagring, transport och praktisk plantering bör vara av stort intresse att undersöka. Tyngdpunkten ska dock vara studier av skyddseffekt och eventuella plantskador. Liknande försök har gjorts tidigare i nära samarbete med företag inom skogsbruket (bl a Sveaskog, Holmen skog AB och SÖDRA) och sådant samarbete bör fortsätta för att på sikt kunna integrera mekaniska plantskydd i stor skala.

Det finns olika alternativ för att finansiera studier av detta slag, som rena uppdrag eller som samarbetsprojekt där programmet står för forskarens kostnad och företaget för övriga kostnader. Forskningsstyrda försök där företaget är markvärd och åtar sig plantering medan programmet styr och betalar själva studien är också tänkbart.

SLU har under lång tid gjort uppdragsundersökningar åt Stora Enso/Bergvik för att testa och utveckla beläggningsskyddet Bugstop. På senare tid har även testning av partikelbeläggningen Conniflex inkluderats i dessa storskaliga tester. Detta samarbete antas komma att fortsätta under de närmaste åren. En nivåläggning av snytbaggeskadorna i Mellansverige kan kopplas ihop med denna testning av mekaniska skydd.

Testning av insekticider

Kunskapen om dagens insekticider är bristfällig och här finns en mängd frågor att undersöka. Hur skyddar de nya preparaten jämfört med permetrin och de mekaniska skydden? Vilka doser ska användas och vilken risk finns det för plantskador till följd av behandlingen? Hur länge kvarstår preparatens effekt och vilka faktorer påverkar effektens avklingande? När behövs ombehandling av plantor och hur ska den göras? Dessa frågor om insekticidernas skyddseffekt kan studeras i detta program, delvis integrerat med testningen av mekaniska plantskydd.

Resultat från tidigare tester med mekaniska plantskydd