Aktuellt

:: 2024-06-09

Skyddsåtgärder mot snytbagge fungerar även mot bastborrar

Läs mer >>>

:: 2024-05-14

Ny doktorsavhandling om plantors försvar mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2024-04-19

Aktuell statistik från Skogsstyrelsen om levererade skogsplantor 2023

Läs mer >>>

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

WeevilSTOP

WeevilSTOP är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att ta fram ny metodik för behandling av barrträdsplantor med vax som skydd mot skador av snytbaggen. EU satsar totalt 2,5 miljoner Euro på projektet, som med start i oktober 2012 kommer att pågå under 3 år. Professor Göran Nordlanders grupp vid Institutionen för ekologi, SLU, i Uppsala får ca 3,2 miljoner kr för sin del i projektet.

Forskning om de biologiska förutsättningarna för användning av vax som skydd mot snytbaggeskador drivs i samarbete mellan SLU och Universitetet i Oslo. Hur beläggning med vax påverkar plantor under olika förhållanden undersöks i Oslo samtidigt som skyddsverkan mot gnagande snytbaggar studeras vid SLU. Forskningsresultaten förmedlas fortlöpande till dem som arbetar med den tekniska utvecklingen inom projektet.

Ny teknik för vaxapplicering på plantor utvecklas vid Teknologisk Institutt i Oslo i samarbete med flera företag. Målsättningen är att ta fram en praktiskt fungerande utrustning för vaxbehandling som uppfyller en rad kriterier på kvalitet, kapacitet och ekonomi.

De skogsägarorganisationer som deltar i projektet kommer bland att ha en viktig uppgift i att sprida kunskapen om projektets resultat.

Sammanfattning av slutrapporten: http://cordis.europa.eu/result/rcn/189147_en.html

Läs mer om projektet: www.weevilstop.com

Projektledare vid SLU: Göran Nordlander
Övriga medverkande vid SLU: Petter Öhrn, Claes Hellqvist, Henrik Nordenhem

Koordinator för WeevilSTOP är Jarl Markus Pettersen vid Norsk Wax AS (jmp@norsk-wax.no)

Deltagare i WeevilSTOP

Forskning och teknisk utveckling  
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala Sverige
Universitetet i Oslo Norge
Teknologisk Institutt AS, Oslo   Norge
Labor S.R.L.  Italien
Företag  
Norsk Wax AS Norge
Electrozeta Snc Italien
Verdera OY Finland
Fin Forelia OY Finland
Plantex AS Estland
Bergvik Skog Plantor AB Sverige
Skogsägarorganisationer  
Confederation Europeenne des Proprietaires Forestiers ASBL Belgien
Skogsägarna Mellanskog Sverige
Norges Skogeierforbund Norge
Eesti Erametsalliit Estland
Latvijas Meza Ipasnieku Biedriba Lettland

WeevilSTOP - burförsök jan 2013

WeevilSTOP - burförsök med snytbagge och olika vaxbehandlingar. SLU, inst för ekologi. Foto: Henrik Nordenhem, SLU