Aktuellt

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Kan metyljasmonat (MeJA) användas för att reglera tillväxten hos barrträdsplantor?

MeJA är ett växthormon som ökar växtens försvarsförmåga och det är visat att barrträdsplantor får mindre gnag av snytbaggar efter behandling med MeJA. En studie vid SLU visar nu att MeJA-behandling även kan nyttjas i skogsplantskolorna för att stoppa plantornas höjdtillväxt på hösten.

Växters försvar mot växtätare kan aktiveras genom behandling med metyljasmonat (MeJA), ett naturligt signalämne hos växter. Flera forskningsrapporter de senaste åren har visat att MeJA-behandling kan höja barrträdsplantors förmåga att motstå gnag av snytbaggen (Hylobius abietis). För att praktiskt kunna använda MeJA i skogsplantskolor behöver även andra effekter av MeJA på plantorna studeras närmare.

En känd effekt av MeJA är att samtidigt som försvarsförmågan ökar så minskar också tillväxten. Denna effekt har visat sig vara övergående och av försumbar betydelse i långa loppet vid plantering av behandlade granar. Vid odling av plantor i skogsplantskolor är det dessutom önskvärt att kunna stoppa höjdtillväxten i tid inför invintringen på hösten. Detta görs normalt i plantskolorna genom att ge plantorna en långnattsbehandling med hjälp av övertäckning med svarta gardiner. Denna behandling initierar också frystolerans hos plantorna.

Syftet med den nya studien var att undersöka om MeJA-behandling skulle kunna stoppa plantornas höjdtillväxt på hösten och kanske t. o. m. helt ersätta långnattsbehandlingen. Detta skulle kunna ge dubbel vinst – motståndskraftigare plantor och enklare, billigare förberedelse för invintring.

Studien utfördes av SLU-forskare i samarbete med en skogsplantskola, där plantorna hanterades enligt normala odlingsrutiner. Granplantor behandlades med olika doser av MeJA. Tillväxten följdes sedan noga under säsongen med avseende på höjd, diameter samt rottillväxt. Även plantornas frystolerans testades. De MeJA-behandlade plantorna jämfördes både med helt obehandlade plantor och sådana som genomgått normal långnattsbehandling.
Behandling med MeJA resulterade i att granplantornas tillväxt stoppades upp på hösten. Denna effekt var minst lika effektiv och till och med snabbare än den som erhålls genom långnattsbehandling. MeJA-behandling minskade även rottillväxten något men några negativa effekter av detta för plantornas etablering kunde inte konstateras efter att plantorna planterats ut i fält följande vår. Endast den högsta dosen av MeJA som testades konstaterades ha en negativ påverkan på plantornas vitalitet.

Meja-behandlingen initierade inte frystolerans hos plantorna och kan i detta avseende därför inte ersätta långnattsbehandling. Men genom att använda MeJA för att stoppa tillväxten skulle man kunna göra långnattsbehandlingen mer flexibel. Då skulle den totala tidsperioden som långnattsbehandlingar utförs kunna förlängas och därmed skulle utrustningen för långnattsbehandling kunna utnyttjas mer kostnadseffektivt.

Se artikeln:
Fedderwitz, F., Björklund, N., Anngren, R., Lindström, A. & Nordlander, G. 2019. Can methyl jasmonate treatment of conifer seedlings be used as a tool to control height growth in forest tree nurseries? New Forests (published online 12 August 2019) https://doi.org/10.1007/s11056-019-09737-6

Kontakt:
Göran Nordlander, e-post Goran.Nordlander@slu.se, tel. 018-67 23 65