Aktuellt

:: 2024-04-19

Aktuell statistik från Skogsstyrelsen om levererade skogsplantor 2023

Läs mer >>>

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Göran Nordlander går i pension

Göran Nordlander blev 67 år på Lucia-dagen och går i pension vid årets slut. Göran är professor i entomologi vid SLU:s institution för ekologi i Uppsala och han har under flera decennier drivit forskning om snytbaggen och skydd mot insektsskador på skogsplantor.

Göran Nordlander. Foto: Gertrud Nordlander  

Under åren 1998-2016 ledde Göran flera större forskningsprogram med syfte att finna strategier och metoder att hantera snytbaggeproblematiken utan användning av insektsgifter. En forskargrupp byggdes upp och forskningssamarbeten etablerades med bl. a. Skogforsk, KTH, Linnéuniversitetet och MBG-CSIC i Spanien. Av största betydelse var samverkan med skogsnäringen, som finansierade forskningsprogrammen och som via Skogsbrukets plantskyddskommitté deltog i en kontinuerlig dialog kring forskningen.

Snytbaggen har stått i centrum men Görans forskning har samtidigt gått in på en lång rad olika områden, ofta genom samarbeten mellan skilda discipliner. Forskningen har bl. a. handlat om ekologi och beteende hos snytbaggen, effekter av kemiska doft- och smakämnen, mikroorganismers roll i snytbaggens ekologi, hur plantors försvar kan stärkas samt genetisk resistens hos plantor. Nya kunskaper från forskningen har sedan legat till grund för utveckling och utvärdering av åtgärder som motverkar skador av snytbaggen. Göran har medverkat i ca 60 vetenskapliga artiklar om snytbaggen samt även i många presentationer på svenska för att föra ut nya kunskaper till nytta för praktiken. Inte minst Snytbaggehemsidan, som Göran alltjämt ansvarar för, har varit användbar och uppskattad i detta sammanhang.

Göran undersöker skador på sådda tallplantor. Foto: Henrik Nordenhem.

Tillsammans med kollegor har Göran även tagit fram några innovationer som syftar till att skydda plantor från insektsgnag. Detta med hjälp av beläggningar på plantornas stam innehållande gnagavskräckande ämnen eller hårda partiklar. En av dessa innovationer, Conniflex, har utvecklats vidare och används idag i stor skala i skogsbruket. Conniflex utsågs i samband med SLU:s 40-årsjubilem till en av SLU:s tre mest framgångsrika innovationer. Genombrottet för Conniflex har haft avgörande betydelse för att insekticiderna nu är på väg att fasas ut som metod för skydd av plantor i det svenska skogsbruket.

Fem doktorsavhandlingar om olika aspekter av snytbaggens biologi och skadegörelse har utförts inom projekt ledda av Göran under åren 2004-2014. Göran var huvudhandledare för tre doktorander som disputerade vid SLU i Uppsala (Niklas Björklund, Vítězslav Maňák, Frauke Fedderwitz) och biträdande handledare för två i Alnarp (Magnus Petersson, Kristina Wallertz). Samarbetet med doktorander har för Göran alltid varit högt uppskattad del av forskningsverksamheten.

Görans forskning har nu inte enbart handlat om snytbaggen. Hans doktorsavhandling (1982) och ett antal senare arbeten handlade om systematik och släktskapsförhållanden hos parasitsteklar. Inom detta område handledde han även flera doktorander. Vidare har Göran genom handledning av doktorander ägnat sig åt naturvårdsbiologiska frågor, spridningsekologi hos insekter samt skadeinsekter i skogsfröplantager.

Framtiden

För att trappa ner har Göran nu under nästan två år arbetat 40 % och njutit pensionärsliv övrig tid. Efter pensioneringen vid årsskiftet blir Göran professor emeritus vid institutionen, vilket innebär att han har en arbetsplats och kan komma och göra vad han vill när han vill. Det finns både oavslutade arbeten och nya idéer att ta tag i men inget utlovas nu. Det är just poängen säger Göran, inga krav, bara lusten får bestämma.

På Tämnarens is 28 november 2018 – fler fina turer ska det bli hoppas Göran. Foto: Henrik Nordenhem.

 

 

.