Aktuellt

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Beläggningsskydd

Beläggningsskydden appliceras direkt på stammen genom sprutning eller doppning. Beläggningen kan vara hård eller seg och ska hindra snytbaggen från att gnaga. De beläggningsskydd som idag i större skala används för massapplicering av täckrotsplantor är Conniflex och Cambiguard. En tidigare behandlingslinje med vax vid Plantskolan Sjögränd lades ner under 2014 men en ny är under uppbyggnad vid Plantskolan Friggesund. Nya skydd är också på väg och sedan 2015 finns även beläggningsskydden Woodcoat och Hylonox på marknaden. Parallellt håller några plantproducenter på att utveckla en ny maskin för behandling med beläggningsskydd på barrotsplantor.

Fördelen med beläggningsskydd är att de är relativt billiga att applicera eftersom det är möjligt att behandla plantor i stor skala direkt i plantskolan. Skyddet stör inte heller i någon större omfattning i samband med packning, transport eller lagring. Ytterligare en fördel är att en mindre mängd främmande material kommer ut i markerna. De beläggningsskydd som utvecklats hittills har skyddat plantans basala delar men lämnat den övre delen intakt. Det är viktigt med denna typ av skydd att få en fullständig och varaktig täckning av de nedre delarna av plantan. Flera studier har visat att om det finns sprickor eller luckor i täckningen så börjar snytbaggarna att gnaga där och äter sedan vidare under beläggningen.

Det är också viktigt att beläggningen skyddar stammen ända ned till rotklumpen. Erfarenheterna från fält tyder på att om plantan har en fullgod täckning på de nedre delarna undviker snytbaggarna att klättra vidare till de övre oskyddade delarna. Det utväxande årsskottet undviks dessutom som regel av snytbaggarna som föda. Den del av barrmassan som täcks av beläggningen dör som regel. Det är därför viktigt att inte behandlingen når de översta delarna av plantan.

För att skyddet ska vara verksamt under minst två år måste beläggningen kunna expandera utan att spricka sönder. Spricker beläggningen blottas barken, om den töjs ut blir den tunnare och lättare att gnaga igenom. Om beläggningen är alltför seg kan den hämma plantans diametertillväxt. Skyddet får heller inte påverkas av de höga temperaturer som kan råda ute på ett hygge. Att beläggningen smält och skadat plantan har bl.a. drabbat vaxbehandlade plantor. Kemiska ämnen i beläggningen riskerar att skada plantan direkt genom barken eller genom att avges från beläggningen och sedan tas upp av barr och rötter. Olika lösningsmedel kan också få plantan att avge mer av sina egna monoterpener vilket kan verka anlockande på snytbaggar.

Beläggningsskydd mot snytbagge. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Tre på marknaden förekommande beläggningsskydd mot snytbagge, vax (t.v.), Conniflex (mitten) och Cambiguard (t.h.). Foto: Claes Hellqvist, SLU