Aktuellt

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Rapporter

Preliminära rapporter

Inventering av snytbaggeskador i Norrland. Preliminär sammanställning av resultat från sex års inventeringar 2006 - 2011

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige. Analys av 5 års inventeringar. Uppdrag Skogsstyrelsen

Slutrapporter

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2015

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2013 - slutrapport

Eriksson, S., Karlsson, A.-B. & Wallertz, K. 2016. Pilotstudie för att kartlägga förekomsten av bastborreskador på granplantor 2015. SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Rapport 13: 1-10.

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2012 - slutrapport

Praktiska planteringar med snytbaggeskyddet Conniflex – summering av erfarenheter från sju års uppföljningar i fält

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar,
anlagt våren 2011 - slutrapport

Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010. Slutrapport

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar,
anlagt våren 2010 - slutrapport

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2009 - slutrapport

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2011. Uppdrag Skogsstyrelsen

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2008 – slutrapport

Markberedningsmetoders effekt på snytbaggeskador

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2010. Uppdrag Skogsstyrelsen

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2007 – slutrapport

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2009. Uppdrag Skogsstyrelsen

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige - extra inventering juni 2009

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2006 – slutrapport

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2008. Uppdrag Skogsstyrelsen

Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2007. Uppdrag Skogsstyrelsen

Storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för cypermetrin, imidakloprid, lambda-cyhalotrin och Conniflex

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2005 – slutrapport

Asa-mockan

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för permetrin, cypermetrin, imidakloprid och Conniflex (pdf)

Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2004 -slutrapport (pdf)

Storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge - preliminära resultat efter ett år (pdf)

Insekticiders varaktighet på plantor - Slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 2003 - slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 2002 - slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 2001 - slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 2000
- slutrapport (pdf)

Mekaniska snytbaggeskydd för täckrotsplantor, anlagt 1999 - slutrapport (pdf)

Effekt av plantskydd, planttyp och markberedningsmetod för att minska snytbaggeskador - uppdrag åt Sveaskog förvaltning AB, verksamhet skogsbruk (pdf)

Effekt av cypermetrin och permetrin på snytbaggeskador hos
granplantor (pdf)

Praktisk studie av kemiska och mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador - uppdrag åt Sveaskog. Slutrapport (pdf)

Åtgärder mot snytbaggen (2006, nedan)

Åtgärder mot snytbaggen