Aktuellt

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Claes Hellqvist går i pension

I hela 40 år har forskningsingenjör Claes Hellqvist varit verksam inom skogsentomologin vid SLU – alltså ända sedan SLU bildades. Claes är universitetsutbildad biolog från Umeå. Från början arbetade han i Garpenberg tillsammans med professor Bo Långström. Forskningen då gällde framför allt större och mindre märgborrens biologi och skadegörelse. I Garpenberg deltog Claes även i arbetet med TENO-kragen, det första barriärskyddet mot snytbagge som utvecklades i Sverige.

Sedan 2001 har Claes arbetat tillsammans med professor Göran Nordlander inom forskningsprogram om snytbaggens biologi och åtgärder mot snytbaggens skadegörelse på skogsplantor. Claes har framför allt ansvarat för genomförandet av olika fältförsök och hanteringen av data från både fält- och laboratorieförsök. Dessa och andra värdefulla insatser har lett till medförfattarskap i många vetenskapliga publikationer.

Claes har också tagit hand om ett mycket stort antal externa uppdragstester relaterade till skydd av plantor mot snytbagge. Hans föredömligt tydliga rapporter har uppskattats mycket av uppdragsgivarna och har i hög grad bidragit till utvecklingen av olika icke-kemiska plantskydd.

Tillsammans med Göran Nordlander har Claes byggt upp Snytbaggehemsidan, www.snytbagge.se. Claes har även på andra vägar starkt bidragit till kunskapsförmedling och informationsutbyte, inte minst via sitt omfattande personliga kontaktnät inom skogsbruket. Han har länge haft en strategiskt unik position genom att han kombinerat sin tjänst som forskningsingenjör vid SLU med en liknande tjänst inom Plantgruppen vid Högskolan Dalarna.

Framtiden

Även fast Clas går i pension 1 juli så avser han att även framöver göra en del insatser för snytbaggeforskningen. Han kommer att fortsätta ta hand om Snytbaggehemsidan och han kommer att kunna ta sig an en del uppdrag. Tills vidare är hans e-postadress Claes.Hellqvist@slu.se

Tack

Jag och hela ”snytbaggegruppen” vill tacka Claes för hans helt ovärderliga arbete under många år och för att det helt enkelt varit så väldigt trevligt att arbeta ihop med Claes. Inga problem – snabbt och väl utfört arbete med gott humör. Och alltid smarriga wienerbröd med till alla vid fältjobb. Tack Claes!

Göran Nordlander

Claes Hellqvist