Aktuellt

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Ett viktigt steg i skogsbruket är föryngringsfasen. För att bibehålla ett hållbart brukande och öka kolinbindningen är en snabb plantetablering med hög överlevnad och tillväxt av stor vikt. Men, risken för skador på nyplanterade plantorna är stor, och snytbaggen är den sammantaget största skadegöraren. Uppemot 80 % av de planterade barrträdsplantorna i södra Sverige riskerar att dö om inga åtgärder vidtas och kostnaderna för skadorna uppgår till hundratals miljoner kronor varje år.

 Det finns dock sätt att minska skadorna. Fram tills nyligen har insekticider varit den vanligaste metoden, men kraven på ett hållbart skogsbrukande har gjort att insekticidanvändningen ifrågasatts, både vad gäller påverkan på den naturliga miljön och på arbetsmiljön. Detta innebär att insekticiderna är på väg att ersättas av fysiska skydd. Det vanligaste sättet att skydda plantorna fysiskt är att applicera en beläggning på de nedre delarna av stammen. Resultat tyder på att de mest effektiva skydden har liknande skyddseffekt som insekticider.

 Konsekvenserna av övergången från insekticider till beläggningsskydd är dock inte tillräckligt utredda. Utvecklingen har gått snabbt och vi vet inte hur de nya skydden fungerar när de används i större skala. Beläggningsskydden kan ha negativa effekter på plantans vitalitet, vilket i kombination med annan stress kan orsaka förhöjd dödlighet. Det finns också indikationer på ökade angrepp av andra insekter, t.ex. svarta bastborren, som med insekticidbehandling hölls nere. Syftet med projektet är att få ett helhetsgrepp om dagens situation genom att studera effekten av dessa skydd både i praktiska planteringar och i försök.

 Projektet löper under tre år. Under dessa år kommer vi att registrera olika typer av skador och skadegörare bland de vanligaste kommersiella beläggningsskydden och även titta på plantornas tillväxt. Resultaten kommer att visa hur olika skydd fungerar och om det krävs ytterligare åtgärder för skador som ännu inte är identifierade. 

 Kontakt:

Karin Hjelm, Skogforsk, karin.hjelm@skogforsk.se  

Kristina Wallertz, SLU, kristina.wallertz@slu.se

 Länk:

Skogssällskapets forskningsanslag 2018