Aktuellt

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Kan flyktiga ämnen från MeJa-behandlade plantor höja försvarsberedskapen även hos obehandlade plantor intill?

Doftkommunikation mellan växtindivider är ett högaktuellt forskningsfält. I ett nytt projekt kommer forskarna Adriana Puentes och Frauke Fedderwitz vid Institutionen för ekologi, SLU, att studera om tall- och granplantors försvar mot skadegörare påverkas om de står intill plantor med ett redan aktiverat försvar. Aktiveringen görs genom behandling med signalsubstansen metyljasmonat (MeJa)

Metyljasmonat produceras naturligt av växter när de blir angripna av skadegörare och triggar igång deras inducerade försvar. Behandling av tall- och granplantor med MeJa i plantskolan är ett attraktivt växtskyddsalternativ för att bygga upp plantornas inducerade försvar och därmed öka deras möjligheter att överleva snytbaggeangrepp.

När plantorna MeJa-induceras så blir olika försvarsmekanismer aktiverade och samtidigt ändras mängd och sammansättning av flyktiga kemiska ämnen som utsöndras. Dessa kemiska signaler kan också framkalla förändringar hos grannväxterna, eftersom signalerna tolkas som en varning om att det snart kan vara deras tur att bli angripna. Därför förbereder sig de oskadade grannväxterna och är redo att försvara sig. Forskning har påvisat att de förberedda växterna reagerar snabbare och har ett mer effektivt försvar när de väl blir angripna. De förberedda växterna får även mindre skador än växter som inte har varit exponerade för flyktiga ämnen från skadade grannar.

Om obehandlade plantor står bredvid MeJa-behandlade plantor i plantskolan så kan de påverkas av de flyktiga ämnen som utsöndras. Effekten av dessa MeJA-inducerade signaler på obehandlade plantor har inte undersökts tidigare men frågeställningen är väldigt relevant med tanke på att MeJa-behandling kan komma att utföras i stor skala på plantskolorna.

Därför ska vi i detta projekt exponera tall- och granplantor för flyktiga ämnen från MeJa-behandlade växter av samma eller andra trädarter (t.ex. tall exponeras för flyktiga ämnen från tall och gran var för sig). Efter exponering ska vi jämföra hur mycket snytbaggegnag de plantor som har MeJa-behandlande plantor grannar får jämfört med plantor som inte har behandlade plantor i sin närhet. De exponerade plantorna förväntas få mindre snytbaggegnag än de plantor som inte exponerats för inducerade plantor. Dessutom kommer vi att samla in och analysera sammansättningen av flyktiga ämnen från exponerade och icke exponerade plantor för studera effekten av exponeringen.

Studien kommer att utföras under sommaren 2017 och resultaten förväntas bidra till utvecklingen av lämpliga behandlingsrutiner och tillföra ny kunskap om de bieffekter som kan uppstå vid MeJA-behandling.

Projektet finansieras av Fonden för Skogsvetenskaplig forskning, vid Fakulteten för Skogsvetenskap, SLU.

Kontakt: Adriana Puentes, Adriana.Puentes@slu.se