Aktuellt

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Miniplantor - ny möjlighet för integrerad snytbaggekontroll

Ett av de största skogsföryngringsproblemen i Sverige är snytbaggeangrepp på planterade plantor. Eftersom det finns ett stort intresse att minska kemisk behandling av plantor är det viktigt att finna andra vägar som gör plantering ekonomiskt försvarbar. Försök har visat att plantering av mycket små plantor - endast 8-12 veckor gamla - drabbas av snytbaggeskador i mindre omfattning än konventionella plantor. Orsaken till de färre snytbaggeangreppen är okänd men preliminära resultat pekar bl. a. på att den lilla plantan avger andra dofter än den konventionella, äldre plantan. Eftersom den lilla plantan angrips mindre av snytbaggar finns det skäl att studera om det är möjligt att tidigarelägga plantering efter avverkning.

Miniplanta av tall efter två säsonger i fält. Foto: Claes Hellqvist

Vintern 2006 tilldelades SLU, KTH och Högskolan Dalarna forskningsmedel via FORMAS för projektet "Miniplantor - ny möjlighet för integrerad snytbaggekontroll". Projektet som är ämnesövergripande och löper under fyra år har som mål att studera:

1) orsakerna till de begränsade snytbaggeangreppen på miniplantor samt vid vilket utvecklingsstadium en planta blir begärlig för snytbaggen samt

2) hur man kan anpassa planteringstidpunkten av miniplantor till årsmässiga variationer i snytbaggeförekomst på hygget.

Inom projektet kommer doft- och smakämnen att analyseras hos plantor av olika åldrar och storlekar från plantskola och fält. Snytbaggars ätbeteende kommer samtidigt att studeras i både lab- och fältmiljö.

Tillsammans med ett närstående projekt finansierat av Skogsnäringen, "Miniplantan - ett nytt skogsföryngringssystem", är slutmålet att ge underlag för en ny, säker och kostnadseffektiv skogsföryngringsmetod.

Medverkande i projektet:

SLU, Uppsala: Bo Långström (projektledare)
SLU, Uppsala: Helena Bylund
SLU, Uppsala: Henrik Nordenhem
Högskolan Dalarna, Garpenberg: Anders Lindström
Högskolan Dalarna, Garpenberg: Eva Stattin
Högskolan Dalarna, Garpenberg: Claes Hellqvist
KTH, Stockholm: Anna-Karin Borg-Karlson
KTH, Stockholm: Marie Pettersson
KTH, Stockholm: Astrid Kännaste

Miniplanta av gran. Foto: Claes Hellqvist